Bài kiểm tra trắc nghiệm demo

Bài thi giữa kì I Cơ sở Toán ở Tiểu học 1

0%
94

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

DEMO THI CƠ SỞ TOÁN TH1

ĐÂY LÀ BÀI THI DEMO

CƠ SỞ TOÁN TIỂU HỌC 1

(Bài thi demo chỉ gồm 10 câu hỏi, làm trong thời gian 20 phút)

Mời bạn điền Họ tên, mã số sinh viên và chọn lớp của mình rồi bắt đầu làm bài

1 / 10

1) Trên tập số nguyên \(\mathbb{Z}\), xét quan hệ \(R\) xác định như sau:

\(\left( {a;b} \right) \in R\) khi và chỉ khi \(a - b \vdots 6\). Phát biểu nào sau đây là đúng?

2 / 10

2) Điền vào chỗ trống đáp số đúng. Số dư trong phép chia khi chia \({23.19^{25}} + {37.10^{2021}}\) cho 13

3 / 10

3) Tìm nghiệm của hệ phương trình đồng dư \(\left\{ \begin{array}{l}x \equiv 4\left( {\bmod \,\,5} \right)\\x \equiv 1\left( {\bmod \,\,12} \right)\\x \equiv 5\left( {\bmod \,\,7} \right)\end{array} \right.\)

4 / 10

4) Chỉ điền vào ô trống đáp số đúng. Ước chung lớn nhất của 10081890

5 / 10

5) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số sao cho số đó chia 3 dư 2, chia 7 cũng dư 2 và chia 5 thì dư 3

(Điền kết quả là giá trị số và không ghi gì thêm)

6 / 10

6) Tìm nghiệm của phương trình đồng dư \(4x \equiv 5\left( {\bmod \,\,7} \right)\)

7 / 10

7) Tìm hai chữ số tận cùng khi viết số \({2021^{2022}}\) ?

(Lưu ý: thực ra để tìm hai chữ số tận cùng ta đi tìm dư trong phép chia số này cho 100; ví dụ số 1979 khi chia cho 100 dư 79, tức hai chữ số tận cùng là 79 – thần tài 😊 )

8 / 10

8) Điền vào chỗ trống đáp số đúng. Số dư trong phép chia khi chia \({13.12^{121}} + {15.11^{232}}\) cho 7

9 / 10

9) Cho ánh xạ \(f:\mathbb{R} \to \mathbb{R}\) xác định bởi \(f\left( x \right) = 2x - 3\). Và ánh xạ \(g:\;\mathbb{R} \to \mathbb{R}\) xác định bởi \(g\left( x \right) = {x^2} - 1\). Hãy xác định công thức của ánh xạ \({f_o}g:\mathbb{R} \to \mathbb{R}\)

10 / 10

10) Cho tập hợp \(X = \left\{ { - 2; - 1;0;1;2} \right\}\). Trên tập \(X\) xác định quan hệ \(S\) như sau:

\(aSb\) khi và chỉ khi \(a + b \vdots 2\)

Số phần tử của \(S\) là bao nhiêu? (Điền kết quả là giá trị số và không ghi gì thêm)

Your score is

The average score is 45%

0%

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.