Hướng dẫn thiết kế Elearning bằng Storyline

Hướng dẫn thiết kế Elearning bằng Storyline

Trọn bộ bài giảng thiết kế Elearning bằng Storyline 3 của thầy ID Đức Ngô và một số dự án

Blog chủ yếu chỉ sưu tầm lại và để ở đây giúp các bạn dễ tổng hợp và học nhanh khi cần. Cảm ơn thầy Đức nhiều ạ

Các video khá nặng nên đôi khi load chậm, bạn có thể bấm vào mũi tên góc phải để mở lớn và tải về xem lúc nào cũng được (nếu muốn) nha

Bài 1. Làm quen-giới thiệu và định hướng

Bài 2. Import Powerpoint vào Storyline 3

Bài 3. STATES-Điều chỉnh trạng thái của một đối tượng

https://drive.google.com/file/d/12RcCrrlvn1BSdeHntilKjkV8R8mE9_L-/view?usp=sharing

Bài 4. Thực hành STATE nâng cao

Bài 5. TRIGGER

Bài 6. Quản lý Biến và ứng dụng

Bài 7. Kỹ thuật tổng hợp về Quiz

Bài 8. Cá nhân hóa phản hồi, tính điểm, làm lại, bảng điểm

Share

Written by:

le chanduc

61 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.