HH10 Vectơ và hệ thức lượng

Bấm vào mục lục để đến nhanh hơn

1. Vectơ-tổng-hiệu-tích vectơ một số

2. Tọa độ

3. Tích vô hướng và tọa độ CƠ BẢN

0%
18

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

HH10 TÍCH VÔ HƯỚNG CƠ BẢN

Có 53 câu trắc nghiệm, mỗi lần bạn làm bài hệ thống sẽ rút ngẫu nhiên 10 câu

Hãy luyện tập thường xuyên bạn nhé. Vì ngân hàng câu hỏi được cập nhật và mỗi lần vào làm lại khác

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Cho tam giác đều \(ABC\) có cạnh bằng \(4a\).Tích vô hướng của hai vectơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) là

2 / 10

2) Cho hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \). Đẳng thức nào sau đây sai?

3 / 10

3) Cho hai điểm \(A\left( {1;0} \right)\) và \(B\left( { - 3;3} \right)\). Tính độ dài đoạn thẳng \(AB\).

4 / 10

4) Tam giác \(ABC\) có \(A\left( {1;2} \right)\), \(B\left( {0;4} \right)\), \(C\left( {3;1} \right)\). Góc \(\widehat {BAC}\) của tam giác \(ABC\) gần với giá trị nào dưới đây?

5 / 10

5) Cho tam giác ABC vuông tại \(A\) có\(AB = 4\). Kết quả \(\overrightarrow {BA} .\overrightarrow {BC} \) bằng

6 / 10

6) Cho hình bình hành \(ABCD\) có \(AB = 2a,AD = 3a,\widehat {BAD} = 60^\circ \) . Điểm \(K\) thuộc \(AD\) thỏa mãn \(\overrightarrow {AK} = - 2\overrightarrow {DK} \) . Tính tích vô hướng \(\overrightarrow {BK} .\overrightarrow {AC} \)

7 / 10

7) Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(B\), \(BC = a\sqrt 3 \). Tính \(\overrightarrow {AC} .\overrightarrow {CB} \)

8 / 10

8) Cho hai véctơ \(\vec a,\vec b\) thỏa mãn: \(\left| {\vec a} \right| = 4;\left| {\vec b} \right| = 3;\left| {\vec a - \vec b} \right| = 4\). Gọi \(\alpha \) là góc giữa hai véctơ \(\vec a,\vec b\). Chọn phát biểu đúng.

9 / 10

9) Trong hệ tọa độ \(Oxy,\) cho bốn điểm \(A\left( {2;1} \right)\), \(B\left( {2; - 1} \right)\), \(C\left( { - 2; - 3} \right)\), \(D\left( { - 2; - 1} \right)\). Xét ba mệnh đề:

\(\left( I \right){\rm{ }}ABCD\) là hình thoi.

\(\left( {II} \right){\rm{ }}ABCD\) là hình bình hành.

\(\left( {III} \right){\rm{ }}AC\) cắt \(BD\) tại \(M\left( {0; - 1} \right)\). Chọn khẳng định đúng

10 / 10

10) Trong mặt phẳng \(Oxy\), cho hai điểm \(A\left( {1;2} \right),\,B\left( { - 3;1} \right).\) Tìm tọa độ điểm \(C\) trên trục \(Oy\) sao cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\).

Your score is

The average score is 62%

0%

4. Tích vô hướng và tọa độ NÂNG CAO

5. Hệ thức lượng trong tam giác và ứng dụng

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.