DÃY SỐ-CSC-CSN

1. Dãy số

Hoàn thành 10 câu trắc nghiệm sau đây để nhớ bài em nhé

0%
0

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

DÃY SỐ

Các câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về dãy số

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha. Nếu điền thêm email thì bạn sẽ nhận kết quả về email

1 / 22

1) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = 2 + {5^{1 - n}}\). Kết luận nào sau đây là đúng?

2 / 22

2) Trong các dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) có số hạng tổng quát \({u_n}\) dưới đây, dãy số nào là dãy bị chặn?

3 / 22

3) Cho dãy \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = \dfrac{{n + 2018}}{{2018n + 1}}.\) Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

4 / 22

4) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = \dfrac{{{{\left( { - 1} \right)}^{n - 1}}}}{{n + 1}}\). Khẳng định nào sau đây là sai?

5 / 22

5) Dãy số \(({U_n})\) có số hạng tổng quát nào sau đây là dãy giảm?

6 / 22

6) Dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) có \({u_n} = \dfrac{n}{{n + 1}}\) là dãy số

7 / 22

7) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right):\left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 5\\{u_{n + 1}} = {u_n} + n\end{array} \right.\). Số \(20\) là số hạng thứ mấy trong dãy?

8 / 22

8) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) có \({u_1} = {u_2} = 1\) và \({u_{n + 2}} = {u_{n + 1}} + {u_n},\forall n \in \mathbb{N}*\). Tính \({u_4}\).

9 / 22

9) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) có số hạng tổng quát là \({u_n} = \dfrac{{2n + 1}}{{{n^2} + 1}}\). Khi đó \(\dfrac{{39}}{{362}}\) là số hạng thứ mấy của dãy số?

10 / 22

10) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = {3^n}\). Khi đó số hạng \({u_{2n - 1}}\)bằng.

11 / 22

11) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) xác định bởi \({u_n} = 2017\sin \left( {\dfrac{{n\pi }}{2}} \right) + 2018\cos \left( {\dfrac{{n\pi }}{3}} \right)\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

12 / 22

12) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\)có công thức của số hạng tổng quát \({u_n} = {\left( { - 1} \right)^n},{\rm{ }}\forall n \in {\mathbb{N}^*}\). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây.

13 / 22

13) Xét các câu sau_x000D_\(\left( 1 \right)\) Dãy \(1,2,3,...,n,...\) là dãy bị chặn._x000D_\(\left( 2 \right)\) Dãy \(1,\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{5},\dfrac{1}{7},...,\dfrac{1}{{2n - 1}},...\) là dãy bị chặn trên nhưng không bị chặn dưới.

14 / 22

14) Cho dãy số \({u_n} = \dfrac{{{n^2} + 2n - 1}}{{n + 1}}\). Tính \({u_{11}}\).

15 / 22

15) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\)có số hạng tổng quát \({u_n} = 1 - \dfrac{n}{{{n^2} + 1}}\) . Số hạng đầu tiên của dãy là:

16 / 22

16) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = \dfrac{{n - 2}}{{3n + 1}},\,n \ge 1.\) Tìm khẳng định sai.

17 / 22

17) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = 1 + {2^n}.\) Khi đó số hạng \({u_{2018}}\) bằng

18 / 22

18) Cho dãy số \(\left( u_n \right)\), biết \(u_n=\dfrac{n}{2^n–1}\). Ba số hạng đầu tiên của dãy số là

19 / 22

19) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = 2n + 1\) số hạng thứ \(2019\)của dãy là

20 / 22

20) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) xác định bởi \({u_n} = {\left( { - 1} \right)^n}\cos \left( {n\pi } \right)\). Giá trị \({u_{99}}\) bằng

21 / 22

21) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = {3^n}\). Khi đó số hạng \({u_{2n - 1}}\) bằng

22 / 22

22) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) có \({u_n} = - {n^2} + n + 1\). Số \( - 19\) là số hạng thứ mấy của dãy?

Your score is

The average score is 0%

0%

2. Cấp số cộng

Hoàn thành 10 câu trắc nghiệm sau đây để nhớ bài em nhé

0%
27

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

CẤP SỐ CỘNG

Cấp số cộng mức độ cơ bản

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha. Nếu điền thêm email thì bạn sẽ nhận kết quả về email

1 / 10

1) Nếu cấp số cộng \(\left( u_n \right) \) có công sai là \(d\) thì dãy số \(\left( v_n \right) \) với \(v_n=u_n+13\) là một cấp số cộng có công sai là

2 / 10

2) Một cấp số cộng gồm \(5\) số hạng. Hiệu số hạng đầu và số hạng cuối bằng\(20\). Tìm công sai \(d\) của cấp số cộng đã cho

3 / 10

3) Cho \(\left( {{u_n}} \right)\) là một cấp số cộng thỏa mãn \({u_1} + {u_3} = 8\) và \({u_4} = 10\). Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

4 / 10

4) Cho dãy số \(\left( {{U_n}} \right)\) xác định bởi \(\left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 2\\{u_{n + 1}} = {u_n} + 5,\,\,n \in {N^*}\end{array} \right.\) Tính \({u_{10}}\)?

5 / 10

5) Xác định \(a\) để 3 số \(1 + 2a;2{a^2} - 1; - 2a\) theo thứ tự thành lập một cấp số cộng?

6 / 10

6) Trong hội chợ, một công ty sơn muốn xếp \(1089\) hộp sơn theo số lượng \(1\,,\,3\,,5\,,\,...\) từ trên xuống dưới . Hàng cuối cùng có bao nhiêu hộp sơn?

7 / 10

7) Cho cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\) có \({u_5} = - 15\); \({u_{20}} = 60\). Tổng \(20\) số hạng đầu tiên của cấp số cộng là

8 / 10

8) Cho một cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\) có \({u_1} = 1\) và tổng \(100\) số hạng đầu bằng \(10000\). Tính tổng \(S = \dfrac{1}{{{u_1}{u_2}}} + \dfrac{1}{{{u_2}{u_3}}} + ... + \dfrac{1}{{{u_{99}}{u_{100}}}}\).

9 / 10

9) Gọi \(S\) là tập hợp tất cả các số tự nhiên \(k\) sao cho \(C_{14}^k\), \(C_{14}^{k + 1}\), \(C_{14}^{k + 2}\) theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng. Tính tổng tất cả các phần tử của \(S\).

10 / 10

10) Người ta trồng \(3003\) cây theo hình tam giác như sau: Hàng thứ nhất trồng \(1\) cây, hàng thứ hai trồng \(2\) cây, hàng thứ ba trồng \(3\) cây,….Hỏi có bao nhiêu hàng cây.

Your score is

The average score is 76%

0%

3. Cấp số nhân

0%
26

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

CẤP SỐ NHÂN

Các câu hỏi về Cấp số nhân

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 13

1) \({u_n}\)được cho bởi công thức nào dưới đây là số hạng tổng quát của một cấp số nhân?

2 / 13

2) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\)có số hạng tổng quát là \({u_n} = {3.2^{n + 1}}{\rm{ }}\left( {\forall n \in {\mathbb{N}^*}} \right)\). Chọn kết luận đúng:

3 / 13

3) Cho cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\) có số hạng đầu \({u_1} = 2\) và \({u_6} = 486\). Công bội q bằng

4 / 13

4) Cho ba số thực \(x,y,z\) trong đó \(x \ne 0\). Biết rằng \(x,2y,3z\) lập thành cấp số cộng và \(x,y,z\) lập thành cấp số nhân; tìm công bội \(q\) của cấp số nhân đó.

5 / 13

5) Tìm số hạng đầu \({u_1}\) của cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\) biết rằng \({u_1} + {u_2} + {u_3} = 168\) và \({u_4} + {u_5} + {u_6} = 21\)

6 / 13

6) Cho tứ giác \(ABCD\) có bốn góc tạo tành cấp số nhân có công bội \(q = 2\), góc có số đo nhỏ nhất trong bốn góc đó là:

7 / 13

7) Người ta thiết kế một cái tháp \(11\) tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng \(1\) bằng nửa diện tích của đế tháp. Biết diện tích đế tháp là 12288 \(m^2\), tính diện tích mặt trên cùng.

8 / 13

8) Cho hình vuông \({A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) có cạnh bằng 1. Gọi \({A_{k + 1}},{B_{k + 1}},{C_{k + 1}},{D_{k + 1}}\) thứ tự là trung điểm các cạnh \({A_k}{B_k},{B_k}{C_k},{C_k}{D_k},{D_k}{A_k}\) . Chu vi hình vuông \({A_{2018}}{B_{2018}}{C_{2018}}{D_{2018}}\) bằng

9 / 13

9) Cho cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\) có \({u_3} = 12\), \({u_5} = 48\), có công bội âm. Tổng \(7\)số hạng đầu của cấn số nhân đã cho bằng

10 / 13

10) Giá trị của tổng \(S = 1 + 3 + {3^2} + … + {3^{2018}}\) bằng

11 / 13

11) Giá trị của tổng \(7 + 77 + 777 + … + 77…7\) (gồm 2018 số hạng) bằng

12 / 13

12) Cho ba số \(a\), \(b\), \(c\) là ba số liên tiếp của một cấp số cộng có công sai là \(2\). Nếu tăng số thứ nhất thêm \(1\), tăng số thứ hai thêm \(1\) và tăng số thứ ba thêm \(3\) thì được ba số mới là ba số liên tiếp của một cấp số nhân. Tính \(\left( {a + b + c} \right)\).

13 / 13

13) Dân số tỉnh Bình Phước theo điều tra vào ngày \(1/1/2011\) là \(905300\) người . Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng dân số không đổi là \(10\% \) một năm thì đến \(1/1/2020\) dân số của tỉnh Bình Phước là bao nhiêu?

Your score is

The average score is 66%

0%

Share

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.