TOÁN 12-LŨY THỪA-MŨ-LOGARIT

Các câu trắc nghiệm về lũy thừa- mũ – logarit mức độ nhận biết-thông hiểu. Mời các bạn luyện tập để chắc kiến thức

Hãy bấm vào mục lục dưới đây để đến nội dung nhanh nhất.

1.Luyện tập về lũy thừa

2.Luyện tập công thức Logarit

0%
95

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

CÔNG THỨC LOGARIT MỨC ĐỘ 5-6

Luyện công thức Logarit mức độ cơ bản

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) (THPT Minh Khai Hà Tĩnh 2019) Với mọi số thực dương \(a,\,b,\,x,\,y\) và \(a,\,b \ne 1\), mệnh đề nào sau đây sai?

2 / 10

2) [THPT An Lão Hải Phòng 2019) Cho \(a,\,b,\,c\) là các số dương \(\left( {a,\,b\, \ne \,1} \right)\). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

3 / 10

3) (Mã 104 2017) Cho \(a\) là số thực dương tùy ý khác \(1\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

4 / 10

4) (Đề Tham Khảo 2017) Cho \(a,\,\,b\) là các số thực dương thỏa mãn \(a \ne 1\), \(a \ne \sqrt b \) và \({\log _a}b = \sqrt 3 \). Tính \(P = {\log _{\frac{{\sqrt b }}{a}}}\sqrt {\frac{b}{a}} \).

5 / 10

5) (Mã 103 2019) Cho \(a\) và \(b\) là hai số thực dương thỏa mãn \({a^2}{b^3} = 16\). Giá trị của \(2{\log _2}a + 3{\log _2}b\)bằng

6 / 10

6) (Đề Tham Khảo 2018) Với \(a\) là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?

7 / 10

7) (Mã 104 2017) Với mọi \(a\), \(b\), \(x\) là các số thực dương thoả mãn \(\log _{2} x=5 \log _{2} a+3 \log _{2} b\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

8 / 10

8) (THCS - THPT Nguyễn Khuyến 2019) Cho \({\log _8}c = m\) và \(\,{\log _{{c^3}}}2 = n\). Khẳng định đúng là

9 / 10

9) (THPT Lương Thế Vinh Hà Nội 2019) Cho \(a > 0,a \ne 1\) và \({\log _a}x = - 1,{\log _a}y = 4\). Tính \(P = {\log _a}\left( {{x^2}{y^3}} \right)\)

10 / 10

10) (Sở Vĩnh Phúc 2019) Cho \(\alpha = {\log _a}x\), \(\beta = {\log _b}x\). Khi đó \({\log _{a{b^2}}}{x^2}\) bằng.

Your score is

The average score is 78%

0%

3.Luyện tập hàm số mũ-logarit mức 1-2

0%
53

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

HÀM SỐ MŨ-LOGARIT

Tổng hợp 379 câu hỏi trắc nghiệm mức độ nhận biết, thông hiểu về hàm số mũ và logarit

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Hàm số \(y = {\log _6}\left( {2x - {x^2}} \right)\) có tập xác định là:

2 / 10

2) Hàm số \(y = \dfrac{{1 + \sqrt x }}{{\log x - 1}}\) có tập xác định là

3 / 10

3) Cho hàm số \(f(x) = \log \left( {{x^2} + 2x + 2} \right)\) có đạo hàm

4 / 10

4) Tính đạo hàm của hàm số \(y = {2^{\sin x}}\).

5 / 10

5) Đạo hàm của hàm số \(y = {{\rm{e}}^{\cos x}}\)

6 / 10

6) Cho \(a\) là số thực dương khác \(1\).Hình nào sau đây là đồ thị của hàm số mũ \(y = {a^x}\)?

 

7 / 10

7) Số điểm cực trị của hàm số \(y = \ln \left( {{x^2} - 4x} \right)\)là

8 / 10

8)

Hình bên là đồ thị hàm số \(y = {a^x}\),\(y = {b^x}\),\(y = {c^x}\)\((0 < a,b,c \ne 1)\) được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

9 / 10

9) Cho hàm số \(y = {e^x}\left( {x + m} \right)\). Biết \(y'\left( 0 \right) = 1\). Giá trị của biểu thức \(y'\left( 1 \right)\) bằng

10 / 10

10) Hàm số \(f\left( x \right) = {\log _2}\left( {{x^2} + 2} \right)\) có đạo hàm

Your score is

The average score is 64%

0%

4. Luyện tập hàm số mũ-logarit mức 3-4

5. Phương trình mũ-logarit mức cơ bản

0%
64

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT CƠ BẢN

Có hơn 300 câu về phương trình mũ-logarit mức độ cơ bản

Mỗi lần làm 10 câu trong 20 phút để luyện tập em nhé

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 5

1) Số nghiệm của phương trình \({2^{2{x^2} - 7x + 5}} = 1\) là

2 / 5

2) Tìm tập nghiệm của phương trình \({\log _3}\left( {2{x^2} + x + 3} \right) = 1\).

3 / 5

3) Nghiệm của phương trình \({\log _3}\left( {2x - 1} \right) = 2\) là

4 / 5

4) Tập nghiệm của phương trình \({2^{{x^2} + 1}} = 32\) là?

5 / 5

5) Phương trình \({2^{3 - 4x}} = \dfrac{1}{{32}}\) có nghiệm là

Your score is

The average score is 87%

0%

6. Phương trình mũ-logarit NÂNG CAO

0%
5

Có 5 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

PT MU LOGARIT NÂNG CAO

Có 122 câu trắc nghiệm về pt mũ-logarit nâng cao, mỗi lần làm sẽ có 5 câu rút từ ngân hàng

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 5

1) Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) để phương trình \({\log _{\sqrt 2 }}(x - 1) = {\log _2}(mx - 8)\) có hai nghiệm thực phân biệt?

2 / 5

2) Tất cả các giá trị thực của \(m\) để phương trình \({9^x} + {6^x} - m{.4^x} = 0\) có nghiệm là

3 / 5

3) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\)để phương trình \({9^{1 + \sqrt {1 - {x^2}} }} - \left( {m + 3} \right){.3^{1 + \sqrt {1 - {x^2}} }} + 2m + 1 = 0\) có nghiệm thực?

4 / 5

4) Tổng tất cả các nghiệm của phương trình \({\left( {5 - 2\sqrt 6 } \right)^x} + {\left( {5 + 2\sqrt 6 } \right)^x} = 98\) là

5 / 5

5) Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình \({2^x} - \dfrac{1}{{\ln \left( {x - 3} \right)}} = m\) có hai nghiệm phân biệt.

Your score is

The average score is 48%

0%

7. Toán thực tế lũy thừa-mũ-logarit

0%
40

Có 5 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

TOÁN THỰC TẾ MŨ-LOGARIT

Các bài tập về ứng dụng lũy thừa-mũ-logarit như: lãi suất, sự tăng trưởng,…

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha. Nếu điền thêm email thì bạn sẽ nhận kết quả về email

1 / 5

1) Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất \(12{\rm{\% }}/\) năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số tiền \({\rm{m}}\) mà ông A sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ

2 / 5

2) Một loại cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng nhỏ cacbon 14 . Khi một bộ phận của một cây nào đó chết thì hiện tượng quang hợp cũng ngưng và nó sẽ không nhận thêm cacbon 14 nữa. Lượng cacbon 14 của bộ phận đó sẽ bị phân hủy một cách chậm chạp, chuyển hóa thành nito 14. Biết rằng gọi \({\rm{P}}\left( {\rm{t}} \right)\) là số phần trăm cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của một cây sinh trưởng từ t năm trước đây thì \({\rm{P}}\left( {\rm{t}} \right)\) được tính theo công thức \({\rm{P}}\left( {\rm{t}} \right) = 100 \cdot {(0,5)^{\frac{t}{{5750}}}}\left( {\rm{\% }} \right)\). Phân tích môt mẫu gỗ từ một công trình kiến trúc gỗ, người ta thấy lượng cacbon 14 còn lại trong mẫu gỗ đó là \(65{\rm{\% }}\). Hãy xác định niên đại của công trình kiến trúc đó.

3 / 5

3) Anh Nam mong muốn rằng sau 6 năm sẽ có 2 tỷ để mua nhà. Hỏi anh Nam phải gửi vào ngân hàng một khoản tiền tiền tiết kiệm như nhau hàng năm gần nhất với giá trị nào sau đây, biết rằng lãi suất của ngân hàng là \(8{\rm{\% }}/\) năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn.

4 / 5

4) Anh Chiến gửi ngân hàng 20 triệu đồng với lãi suất \(0,75{\rm{\% }}/\) tháng. Mỗi tháng vào ngày ngân hàng tính lãi, anh Chiến đến ngân hàng rút 300 nghìn đồng để chi tiêu. Hỏi sau 2 năm số tiền anh Chiến còn lại trong ngân hàng là bao nhiêu?

5 / 5

5) Đầu mỗi tháng bác Dinh gửi vào ngân hàng số tiền 3 triệu đồng sau 1 năm bác Dinh nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là 40 triệu. Hỏi lãi suất ngân hàng là bao nhiêu phần trăm mỗi tháng?

Your score is

The average score is 85%

0%

Share

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.