TOÁN 12-NÓN-TRỤ-CẦU

1. Mặt nón-hình nón

2. Mặt trụ-hình trụ

3. Mặt cầu

Các câu hỏi về mặt cầu mức độ dễ

0%
20

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

MẶT CẦU MỨC ĐỘ DỄ

Các câu hỏi về mặt cầu (hình cầu, khối cầu) ở mức độ cơ bản nhận biết, thông hiểu

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Cho mặt cầu có bán kính \(r = 5\). Diện tích mặt cầu đã cho bằng

2 / 10

2) Một mặt cầu có diện tích xung quanh là \(\pi \) thì có bán kính bằng

3 / 10

3) Cho khối cầu có bán kính \(r = 4\). Thể tích của khối cầu đã cho bằng:

4 / 10

4) Thể tích của khối cầu bán kính \(R\) bằng

5 / 10

5) Thể tích khối cầu bán kính \(a\) bằng :

6 / 10

6) Tìm bán kính\(R\) mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có cạnh bằng \(2a.\)

7 / 10

7) Cho hình hộp chữ nhật \(ABCD.A’B’C’D’\) có \(AB = a\), \(AD = AA’ = 2a\). Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp của hình hộp chữ nhật đã cho bằng

8 / 10

8) Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật có ba kích thước \(1\), \(2\), \(3\) là

9 / 10

9) Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối hộp chữ nhật có kích thước \(a\), \(a\sqrt 3 \), \(2a\) là

10 / 10

10) Cho khối cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của một hình lập phương. Gọi \({V_1}\); \({V_2}\) lần lượt là thể tích của khối cầu và khối lập phương đó. Tính \(k = \dfrac{{{V_1}}}{{{V_2}}}\).

Your score is

The average score is 92%

0%

4. Tổng hợp NÓN-TRỤ CƠ BẢN

0%
21

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

TỔNG HỢP NÓN-TRỤ CƠ BẢN

Các câu trắc nghiệm về hình nón, hình trụ mức độ 1-2-3

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 5

1) Tam giác \(ABC\) vuông tại \(B\) có \(AB = 3a,BC = a.\) Khi quay hình tam giác đó quay xung quanh đường thẳng AB một góc \(360^0\) ta được một khối tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay đó là

2 / 5

2) Khối nón \(\left( N \right)\) có chiều cao bằng \(3a\). Thiết diện song song và cách mặt đáy một đoạn bằng \(a\), có diện tích \(\dfrac{{64\pi {a^2}}}{9}\). Khi đó, thể tích của khối nón \(\left( N \right)\) là:

3 / 5

3) Một khối đồ chơi gồm một khối hình nón \(({H_1})\) xếp chồng lên một khối hình trụ \(({H_2}),\) lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là \({r_1},{h_1},{r_2},{h_2}\) thỏa mãn \({r_1} = 2{r_2},\,{h_1} = 2{h_2}\) . _x000D__x000D_Biết rằng thể tích của khối trụ \(({H_2})\) bằng \(30\,{\rm{c}}{{\rm{m}}^{\rm{3}}},\) thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng

4 / 5

4) Cho hình chóp đều \(S.ABCD\)có tất cả các cạnh bằng \(a\sqrt {2\,} .\) Gọi \(\left( N \right)\)là hình nón có đỉnh S và đáy là đường tròn ngoại tiếp tứ giác \(ABCD.\) Diện tích xung quanh của \(\left( N \right)\)bằng.

5 / 5

5) Cho tứ diện đều \(ABCD\) có cạnh bằng \(\sqrt 3 \). Tính diện tích xung quanh \({S_{xq}}\) của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác \(BCD\) và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện.

Your score is

The average score is 88%

0%

5. Tổng hợ p NÓN-TRỤ-CẦU NÂNG CAO

0%
35

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

TỔNG HỢP NÓN TRỤ CẦU

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 11

1) Cho hình lập phương có cạnh bằng \(a\) và hình trụ có hai đáy là hai hình trọn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi \(S_1\) là diện tích 6 mặt hình lập phương; \(S_2\) là diện tích xung quanh của hình trụ. Hãy tính tỉ số \(\dfrac{S_1}{S_2}\)

2 / 11

2) Cho hình lăng trụ tam giác đều \(ABC.A'B'C'\) có tất cả các cạnh đều bằng \(a\). Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ \(ABC.A'B'C'\) là

3 / 11

3) Một hình trụ có bán kính đáy \(r=5cm\) và khoảng cách giữa hai đáy là 7 cm. Thể tích khối trụ này là

4 / 11

4) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai ?

5 / 11

5) Cho tứ diện ABCD, có AD vuông góc (ABC) và BD vuông góc BC. Khi quay tứ diện này xung quanh trục là cạnh AB có bao nhiêu hình nón được tạo thành ?

6 / 11

6) Cho hình nón có bán kính đáy bằng \(2\) và góc ở đỉnh bằng \(60^\circ \). Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

7 / 11

7) Cho hình nón có chiều cao \(h = 20\), bán kính đáy \(r = 25\). Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là \(12\). Tính diện tích \(S\) của thiết diện đó.

8 / 11

8) Cắt một hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng \(3a\). Tính diện tích toàn phần của hình trụ đã cho

9 / 11

9) Cho hình trụ có bán kính đáy bằng \(R\) và chiều cao bằng \(\dfrac{{3R}}{2}\). Mặt phẳng \(\left( \alpha \right)\) song song với trục của hình trụ và cách trục một khoảng bằng \(\dfrac{R}{2}\). Tính diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\).

10 / 11

10) Nếu giữ nguyên bán kính đáy của một khối nón và giảm chiều cao của nó \(2\) lần thì thể tích của khối nón này thay đổi như thế nào?

11 / 11

11) Một cái phễu có dạng hình nón. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của lượng nước trong phễu bằng \(\dfrac{1}{3}\) chiều cao của phễu. Hỏi nếu bịt kín miệng phễu rồi lộn ngược phễu lên thì chiều cao của mực nước xấp xỉ bằng bao nhiêu? Biết rằng chiều cao của phễu là \(15cm.\)

Your score is

The average score is 71%

0%

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.