TOÁN 12-NÓN-TRỤ-CẦU

1. Mặt nón-hình nón

2. Mặt trụ-hình trụ

3. Mặt cầu

Các câu hỏi về mặt cầu mức độ dễ

0%
21

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

MẶT CẦU MỨC ĐỘ DỄ

Các câu hỏi về mặt cầu (hình cầu, khối cầu) ở mức độ cơ bản nhận biết, thông hiểu

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Cho mặt cầu có bán kính \(r = 4\). Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

2 / 10

2) Cho mặt cầu bán kính \(r = 5\). Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

3 / 10

3) Cho mặt cầu có diện tích bằng \(\)\(16\pi {a^2}\). Khi đó, bán kính mặt cầu bằng

4 / 10

4) Quả bóng rổ size 7 có đường kính 24.5 cm. Tính diện tích bề mặt quả bóng rổ đó

5 / 10

5) Thể tích khối cầu bán kính \(a\) bằng :

6 / 10

6) Thể tích của khối cầu có bán kính là 1 bằng:

7 / 10

7) Thể tích khối cầu bán kính \(3\;{\rm{cm}}\) bằng

8 / 10

8) Thể tích của khối cầu bán kính \(3a\)là

9 / 10

9) Cho mặt cầu bán kính \(R\) ngoại tiếp một hình lập phương cạnh \(a\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

10 / 10

10) Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật có ba kích thước \(1\), \(2\), \(3\) là

Your score is

The average score is 91%

0%

4. Tổng hợp NÓN-TRỤ CƠ BẢN

0%
23

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

TỔNG HỢP NÓN-TRỤ CƠ BẢN

Các câu trắc nghiệm về hình nón, hình trụ mức độ 1-2-3

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 5

1) Một khối nón có chiều cao bằng \(3a\), bán kính \(2a\) thì có thể tích bằng

2 / 5

2) Tính theo \(a\) thể tích của một khối trụ có bán kính đáy là \(a\), chiều cao bằng \(2a\).

3 / 5

3) Cho khối nón có bán kính đáy \(r = 3\), chiều cao \(h = \sqrt 2 \). Tính thể tích \(V\) của khối nón.

4 / 5

4) Cắt hình nón đỉnh \(S\) bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng \(a\sqrt 2 \). Thể tích của khối nón theo \(a\) là

5 / 5

5) Một khối trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông. Biết diện tích xung quanh của khối trụ bằng \(16\pi \). Thể tích \(V\) của khối trụ bằng

Your score is

The average score is 84%

0%

5. Tổng hợ p NÓN-TRỤ-CẦU NÂNG CAO

0%
16

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

TỔNG HỢP NÓN TRỤ CẦU

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 11

1) Cho hình lập phương có cạnh bằng \(a\) và hình trụ có hai đáy là hai hình trọn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi \(S_1\) là diện tích 6 mặt hình lập phương; \(S_2\) là diện tích xung quanh của hình trụ. Hãy tính tỉ số \(\dfrac{S_1}{S_2}\)

2 / 11

2) Cho hình lăng trụ tam giác đều \(ABC.A'B'C'\) có tất cả các cạnh đều bằng \(a\). Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ \(ABC.A'B'C'\) là

3 / 11

3) Một hình trụ có bán kính đáy \(r=5cm\) và khoảng cách giữa hai đáy là 7 cm. Thể tích khối trụ này là

4 / 11

4) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai ?

5 / 11

5) Cho tứ diện ABCD, có AD vuông góc (ABC) và BD vuông góc BC. Khi quay tứ diện này xung quanh trục là cạnh AB có bao nhiêu hình nón được tạo thành ?

6 / 11

6) Cho hình nón có bán kính đáy bằng \(2\) và góc ở đỉnh bằng \(60^\circ \). Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

7 / 11

7) Cho hình nón có chiều cao \(h = 20\), bán kính đáy \(r = 25\). Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là \(12\). Tính diện tích \(S\) của thiết diện đó.

8 / 11

8) Cắt một hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng \(3a\). Tính diện tích toàn phần của hình trụ đã cho

9 / 11

9) Cho hình trụ có bán kính đáy bằng \(R\) và chiều cao bằng \(\dfrac{{3R}}{2}\). Mặt phẳng \(\left( \alpha \right)\) song song với trục của hình trụ và cách trục một khoảng bằng \(\dfrac{R}{2}\). Tính diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\).

10 / 11

10) Nếu giữ nguyên bán kính đáy của một khối nón và giảm chiều cao của nó \(2\) lần thì thể tích của khối nón này thay đổi như thế nào?

11 / 11

11) Một cái phễu có dạng hình nón. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của lượng nước trong phễu bằng \(\dfrac{1}{3}\) chiều cao của phễu. Hỏi nếu bịt kín miệng phễu rồi lộn ngược phễu lên thì chiều cao của mực nước xấp xỉ bằng bao nhiêu? Biết rằng chiều cao của phễu là \(15cm.\)

Your score is

The average score is 70%

0%

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.