Công thức Logarit

Học công thức bằng cách luyện tập thường xuyên nào

0%
89

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

CÔNG THỨC LOGARIT MỨC ĐỘ 5-6

Luyện công thức Logarit mức độ cơ bản

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \({\log _2}{a^2}\) bằng:

2 / 10

2) (Mã 102 2019) Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \({\log _5}{a^3}\) bằng

3 / 10

3) (Mã 104 2017) Cho \(a\) là số thực dương tùy ý khác \(1\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

4 / 10

4) (Mã 101 2018) Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \(\ln \left( {5a} \right) - \ln \left( {3a} \right)\) bằng:

5 / 10

5) (Mã 103 - 2020 Lần 2) Với \(a,b\) là các số thực dương tùy ý thỏa mãn \({\log _3}a - 2{\log _9}b = 3\), mệnh đề nào dưới đây đúng?

6 / 10

6) (Mã 104 - 2020 Lần 2) Với \(a,b\)là các số thực dương tùy ý thỏa mãn \({\log _2}a - 2{\log _4}b = 4\), mệnh đề nào dưới đây đúng?

7 / 10

7) (Chuyên Bắc Giang 2019) Cho các số thực dương \(a,b\) thỏa mãn \(\ln a = x;\ln b = y\). Tính \(\ln \left( {{a^3}{b^2}} \right)\)

8 / 10

8) (Chuyên Vĩnh Phúc 2019) Giá trị của biểu thức \(M = {\log _2}2 + {\log _2}4 + {\log _2}8 + ... + {\log _2}256\) bằng

9 / 10

9) Cho \(x\), \(y\) là các số thực dương tùy ý, đặt \({\log _3}x = a\), \({\log _3}y = b\). Chọn mệnh đề đúng.

10 / 10

10) Cho \(a,b,x > 0;{\rm{ }}a > b{\rm{ v\`a }}b,x \ne 1\) thỏa mãn \({\log _x}\frac{{a + 2b}}{3} = {\log _x}\sqrt a + \frac{1}{{{{\log }_b}{x^2}}}\)._x000D_Khi đó biểu thức \(P = \frac{{2{a^2} + 3ab + {b^2}}}{{{{(a + 2b)}^2}}}\) có giá trị bằng:

Your score is

The average score is 78%

0%

Share

Written by:

le chanduc

2 Posts

View All Posts
Follow Me :

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.