Công thức Logarit

Học công thức bằng cách luyện tập thường xuyên nào

0%
92

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

CÔNG THỨC LOGARIT MỨC ĐỘ 5-6

Luyện công thức Logarit mức độ cơ bản

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) (THPT-Thang-Long-Ha-Noi- 2019) Cho \(a,b\) là hai số thực dương tùy ý và \(b \ne 1\).Tìm kết luận đúng.

2 / 10

2) (THPT Yên Phong Số 1 Bắc Ninh 2019) Cho hai số dương \(a,\,\,b\,\,\left( {a \ne 1} \right).\) Mệnh đề nào dưới đây SAI?

3 / 10

3) (Sở Thanh Hóa 2019) Với các số thực dương \(a\,,\,b\) bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

4 / 10

4) (Mã 101 - 2020 Lần 1) Với \(a,b\) là các số thực dương tùy ý và \(a \ne 1\), \({\log _{{a^5}}}b\) bằng:

5 / 10

5) (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Với \(a\) là hai số thực dương tùy ý, \({\log _2}\left( {{a^3}} \right)\)bằng

6 / 10

6) (Mã 104 2017) Cho \(a\) là số thực dương tùy ý khác \(1\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

7 / 10

7) Với các số thực dương \(a,b\) bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng.

8 / 10

8) (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019) Cho các số thực dương \(a,b,c\) với \(a\) và \(b\) khác \(1\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

9 / 10

9) (THPT Lê Quy Đôn Điện Biên 2019) Rút gọn biểu thức \(M = 3{\log _{\sqrt 3 }}\sqrt x - 6{\log _9}\left( {3x} \right) + {\log _{\frac{1}{3}}}\frac{x}{9}.\)

10 / 10

10) Cho \({\log _{700}}490 = a + \frac{b}{{c + \log 7}}\) với \(a,\,\,b,\,\,c\) là các số nguyên. Tính tổng \(T = a + b + c\).

Your score is

The average score is 79%

0%

Share

Written by:

le chanduc

2 Posts

View All Posts
Follow Me :

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.