Công thức Logarit

Học công thức bằng cách luyện tập thường xuyên nào

0%
90

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

CÔNG THỨC LOGARIT MỨC ĐỘ 5-6

Luyện công thức Logarit mức độ cơ bản

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) [THPT An Lão Hải Phòng 2019) Cho \(a,\,b,\,c\) là các số dương \(\left( {a,\,b\, \ne \,1} \right)\). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

2 / 10

2) (Mã 101 - 2020 Lần 1) Với \(a,b\) là các số thực dương tùy ý và \(a \ne 1\), \({\log _{{a^5}}}b\) bằng:

3 / 10

3) (Mã 102 - 2020 Lần 1) Với \(a,b\) là các số thực dương tùy ý và \(a\neq 1\), giá trị \(log_{a^2}b\) bằng

4 / 10

4) (Mã 102 2019) Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \({\log _5}{a^3}\) bằng

5 / 10

5) (Dề Minh Họa 2017) Cho các số thực dương \(a,b\) với \(a \ne 1\). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

6 / 10

6) (Mã 110 2017) Cho \(x,{\rm{ }}y\) là các số thực lớn hơn \(1\) thoả mãn \({x^2} + 9{y^2} = 6xy\). Tính \(M = \frac{{1 + {{\log }_{12}}x + {{\log }_{12}}y}}{{2{{\log }_{12}}\left( {x + 3y} \right)}}\).

7 / 10

7) (Mã 103 - 2020 Lần 1) Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn \({9^{{{\log }_3}(ab)}} = 4a\). Giá trị của \(a{b^2}\) bằng

8 / 10

8) (Mã 102 - 2020 Lần 2) Với \(a,\,\,b\) là các số thực dương tùy ý thỏa mãn \({\log _3}a - 2{\log _9}b = 2\), mệnh đề nào dưới đây đúng?

9 / 10

9) (Mã 104 - 2020 Lần 2) Với \(a,b\)là các số thực dương tùy ý thỏa mãn \({\log _2}a - 2{\log _4}b = 4\), mệnh đề nào dưới đây đúng?

10 / 10

10) Cho \({\log _{700}}490 = a + \frac{b}{{c + \log 7}}\) với \(a,\,\,b,\,\,c\) là các số nguyên. Tính tổng \(T = a + b + c\).

Your score is

The average score is 79%

0%

Share

Written by:

le chanduc

2 Posts

View All Posts
Follow Me :

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.