Hàm số mũ-logarit

Luyện tập về hàm số mũ, logarit

0%
51

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

HÀM SỐ MŨ-LOGARIT

Tổng hợp 379 câu hỏi trắc nghiệm mức độ nhận biết, thông hiểu về hàm số mũ và logarit

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Tập xác định của hàm số \(y = \log {\left( {x - 2} \right)^2}\) là

2 / 10

2) Hàm số \(y = \dfrac{{1 + \sqrt x }}{{\log x - 1}}\) có tập xác định là

3 / 10

3) Chọn công thức đúng?

4 / 10

4) Đạo hàm của hàm số \(y = {e^{1 - 2x}}\)

5 / 10

5) Cho hàm số \(y = x\ln x\). Khẳng định nào sau đây đúng.

6 / 10

6) Trong các hàm số sau đây hàm số nào là hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)?

7 / 10

7) Đường cong ở hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

8 / 10

8) Hàm số \(y = x\ln x\)đồng biến trên khoảng nào sau đây?

9 / 10

9) Đạo hàm hàm số \(y = {x^2}\left( {\ln x - 1} \right)\) là

10 / 10

10) Hàm số \(f\left( x \right) = {2^{{x^2} - 5{\rm{x}}}}\) có đạo hàm là

Your score is

The average score is 64%

0%

Share

Written by:

le chanduc

2 Posts

View All Posts
Follow Me :

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.