Hàm số mũ-logarit

Luyện tập về hàm số mũ, logarit

0%
50

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

HÀM SỐ MŨ-LOGARIT

Tổng hợp 379 câu hỏi trắc nghiệm mức độ nhận biết, thông hiểu về hàm số mũ và logarit

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Đạo hàm của hàm số \(y = {{\rm{e}}^{\cos x}}\)

2 / 10

2) Cho các hàm số \(y = \log x;y = {x^5};y = \ln x;y = {\left( {\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)^x}\). Trong các hàm số trên có bao nhiêu hàm số nghịch biến trên tập xác định của hàm số đó?

3 / 10

3) Trong hình dưới đây, điểm \(B\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AC\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

4 / 10

4) Tính đạo hàm của hàm số \(y = {x^e} + {e^x}\).

5 / 10

5) Đạo hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \sqrt {\ln \left( {\ln x} \right)} \) trên tập xác định của nó là

6 / 10

6) Đạo hàm của hàm số \(y = \dfrac{{2 + \ln x}}{x}\) tương ứng là:

7 / 10

7) Đạo hàm của hàm số \(y = {\log _a}x\) là

8 / 10

8) Hàm số \(f\left( x \right) = {{\rm{e}}^{{x^2} + 3x}}\) có đạo hàm

9 / 10

9) Tính đạo hàm của hàm số \(y = \ln (1 + {e^{2x}})\).

10 / 10

10) Tính đạo hàm của hàm số \(y = {\log _{2019}}\left| x \right|\), \(\forall x \ne 0\).

Your score is

The average score is 63%

0%

Share

Written by:

le chanduc

2 Posts

View All Posts
Follow Me :

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.