Hàm số mũ-logarit

Luyện tập về hàm số mũ, logarit

0%
53

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

HÀM SỐ MŨ-LOGARIT

Tổng hợp 379 câu hỏi trắc nghiệm mức độ nhận biết, thông hiểu về hàm số mũ và logarit

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Tập xác định của hàm số \(y = {\log _2}\left( {{x^2} - 3x + 2} \right)\) là

2 / 10

2) Với giá trị nào của \(x\) thì biểu thức \(B = {\log _2}\left( {2x - 1} \right)\) xác định?

3 / 10

3) Đạo hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {6^{1 - 3x}}\) là:

4 / 10

4) Tính đạo hàm của hàm số \(y = {2^{2x + 3}}\).

5 / 10

5) Tính đạo hàm của hàm số \(y = {2^{\sin x}}\).

6 / 10

6) Tìm đạo hàm của hàm số \(y = {\log _2}\left( {2x + 1} \right)\).

7 / 10

7) Cho hàm số \(y = {\log _2}x\). Khẳng định nào sau đây sai?

8 / 10

8) Đạo hàm của hàm số \(y = {\log _a}x\) là

9 / 10

9) Tìm tập xác định của hàm số \(y = - \log \left( {2x - {x^2}} \right)\)

10 / 10

10) Từ các đồ thị \(y = {\log _a}x\), \(y = {\log _b}x\), \(y = {\log _c}x\) đã cho ở hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

Your score is

The average score is 64%

0%

Share

Written by:

le chanduc

2 Posts

View All Posts
Follow Me :

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.