Câu hỏi tương tác module 5 THPT và ĐÁP ÁN

Câu hỏi tương tác module 5 THPT và ĐÁP ÁN

Đây chỉ là phần đáp án, bản quyền nội dung là của Bộ GD-ĐT nha các bạn ơi

1.NỘI DUNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ HS THPT TRONG HOẠT ĐỘNG…

1.1. Khái quát về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục

  1. Các chủ thể tham gia tư vấn, hỗ trợ học sinh trong nhà trường bao gồm nhiều đối tượng, trong đó giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chủ chốt trong việc tư vấn, hỗ trợ cho học sinh về mọi mặt từ học tập, quan hệ-giao tiếp, hướng nghiệp và phát triển bản thân. Phát biểu này đúng hay sai?

Trả lời: Đúng

2. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền thông tin còn thiếu vào dấu “…” một trong những yêu cầu cơ bản về đạo đức trong tư vấn, hỗ trợ học sinh.

 “… cần phải được thể hiện trong tất cả giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ cũng như trong cả lời nói và hành động của giáo viên. tôn trọng học sinh vừa được xem như một yêu cầu về đạo đức vừa được xem như một thái độ cần có của giáo viên trong quá trình tư vấn và hỗ trợ học sinh.”

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Ghép nội dung tương ứng giữa cột A và cột B để hoàn thành nội dung của các kĩ năng cơ bản trong tư vấn, hỗ trợ học sinh.

1.2. Đặc điểm tâm sinh lý và những khó khăn của học sinh THPT…

2. NỘI DUNG 2. XÂY DỰNG, LỰA CHỌN VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HS…

2.1. Xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lý cho học sinh THPT

2.2. Phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh THPT

3. NỘI DUNG 3: THIẾT LẬP KÊNH THÔNG TIN, PHỐI HỢP VỚI GIA ĐÌNH TRONG TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ

3.1. Công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ

3.2. Thiết lập kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông

4. NỘI DUNG 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ HỌC VÀ HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG…

4.1. Xây dựng kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh THPT

4.2. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ…


Bài tập trắc nghiệm cuối khóa

BÀI TỰ LUẬN SẢN PHẨM NỘP CUỐI KHÓA

Có 3 tình huống, thầy cô muốn chọn tình huống nào cũng được, chỉnh sửa chút là có thể nộp rồi, ngoài ra combo thêm mấy tình huống khó khăn của đủ tất cả các môn

Bấm vào đây để tải về

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.