Chương trình Toán 11 mới từ năm 2023-2024

Chương trình Toán 11 mới từ năm 2023-2024

Năm học 2023-2024 là năm học tiếp theo triển khai SGK chương trình mới (CT2018) cho tất cả các môn lớp 4, 8 và 11. Với môn Toán lớp 11 nói riêng cũng có vài điểm mới. Nhiều điều thú vị hơn, nhiều ứng dụng thực tế sẽ được đưa vào cho các em học sinh.

Mời các bạn có thể xem thêm ở đây để biết chi tiết.

Và nếu còn băn khoăn chưa định hình thế nào có thể đăng kí lớp Toán thầy Đức để chuẩn bị kiến thức tốt nhất ngay cả trong mùa hè này nè

hoặc quét mã vạch tại đây

Được hỗ trợ từ A đến Z nha

Ngoài ra còn có các lớp 10 và 12 tại đây

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.