Hướng dẫn cài đặt python cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn cài đặt python cho người mới bắt đầu

Python không chỉ là một ngôn ngữ lập trình thông thường, mà còn là “ngôn ngữ của tương lai”, với ứng dụng đa dạng từ phát triển web đến trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của trí thông minh nhân tạo, việc tiếp cận với python không còn là quá khó khăn, hôm nay blog chia sẻ đến các bạn giới thiệu sơ về python và cách cài đặt python cho người mới bắt đầu nhé

Trong những video tiếp theo, Chân Đức sẽ hướng dẫn thêm các kĩ thuật mới với python

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.