Đề thi HK1 2020-2021 lớp 12

Tuyển tập một số đề thi HKI lớp năm 2020-2021 các nơi.

Có đáp án và lời giải chi tiết từng đề, mời các bạn xem trực tiếp hoặc có thể tải về nha

1. THPT Trần Khai Nguyên

0%
46

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 12-HKI-TRẦN KHAI NGUYÊN 20-21

Đề gồm 40 câu trắc nghiệm

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Một hình trụ \(\left( T \right)\) có chiều cao bằng \(a\) và \(O,O'\) lần lượt là tâm của hai đáy. Hai điểm \(A\) và \(B\) lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho \(AB = a\sqrt 3 \). Nếu khoảng cách giữa \(AB\) và \(OO'\) bằng \(\frac{{a\sqrt 2 }}{2}\) thì thể tích \(V\) của khối trụ tạo nên bởi \(\left( T \right)\) là

2 / 10

2) Gọi \(S\) là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số \(m\) để phương trình \({\log _5}m = \frac{2}{{25}}{x^3} - \frac{{63}}{{50}}{x^2} + 2\) có nhiều hơn một nghiệm. Tính tổng giá trị của các phần tử của tập \(S\).

3 / 10

3) Cho hình lăng trụ đứng \(ABC.A'B'C'\) có đáy là tam giác vuông cân tại \(C\),\(CA = CB = a\), cạnh bên \(AA' = a\). Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp tứ diện \(ACB'C'\).

4 / 10

4) Đồ thị hàm số \(y = {x^2} + 3x\) và \(y = x\) có bao nhiêu điểm chung?

5 / 10

5) Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có \[\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = 3;\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } y = + \infty \] và \[\mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ + }} y = 3\]. Khẳng định nào sau đây đúng?

6 / 10

6) Tập nghiệm của bất phương trình \(\log _2^2x + {\log _2}x - 2 > 0\) là

7 / 10

7) Tính giá trị của \(A = {\log _2}{\left( {\frac{{{{8.2}^5}}}{{\sqrt[3]{2}{{.4}^{ - 3}}}}} \right)^2}\)

8 / 10

8) Xét \(a,b\) là các số thực dương tùy ý và \(a \ne 1\). Khi đó \({\log _{{a^4}}}b\) bằng

9 / 10

9) Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên khoảng nào sau đây?

10 / 10

10) Gọi \(S\) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \left| {\frac{{{x^2} + mx + m}}{{x + 1}}} \right|\) trên đoạn \(\left[ {1;2} \right]\) bằng \(2\). Số phần tử của tập \(S\) là

Your score is

The average score is 69%

0%

2. THPT Nguyễn Trung Trực

0%
54

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 12 ÔN HKI THPT NTT 20-21

Có tất cả 50 câu trắc nghiệm, nhưng nếu làm 90 phút các bạn ngán lắm, nên hệ thống sẽ rút 20 câu ngẫu nhiên từ đề, các bạn làm trong 40 phút nha

Mời bạn điền tên và lớp để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Tìm tất cả các giá thực của tham số \(m\) sao cho hàm số \(y = 2{x^3} - 3{x^2} - 6mx + m\) nghịch biến trên khoảng \(\left( { - 1;\,1} \right)\).

2 / 10

2)

Phương trình \({\log _x}2 + {\log _2}x = \dfrac{5}{2}\) có hai nghiệm \({x_1},{x_2}\left( {{x_1} < {x_2}} \right)\). Khi đó tổng \({x^2}_1 + {x_2}\) bằng

3 / 10

3) Cho hàm số \(f\left( x \right)\)có đạo hàm là \(f'\left( x \right) = x{\left( {x + 1} \right)^2}{\left( {x - 2} \right)^3}\;\forall x \in \mathbb{R}\). Số điểm cực tiểu của hàm số \(\left( 1 \right) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a > 0\\\\Delta ' < 0\end{array} \right. \Leftrightarrow {m^2} - 4 > 0 \Leftrightarrow m < - 2 \vee m > 2\) là?

4 / 10

4) Cho một tấm nhôm hình tam giác đều có cạnh bằng \(20\left( {cm} \right)\). Người ta cắt ở ba góc của tấm nhôm đó ba tam giác như hình vẽ dưới đây để được hình chữ nhật MNPQ. Tìm độ dài đoạn MB để hình chữ nhật MNPQ có diện tích lớn nhất.

5 / 10

5)

Cho hàm số \(3{\log _{27}}\left[ {2{x^2} - \left( {m + 3} \right)x + 1 - m} \right] + {\log _{\dfrac{1}{3}}}\left( {{x^2} - x + 1 - 3m} \right) = 0\). Số các giá trị nguyên của \(m\) để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt \({x_1},{x_2}\) thỏa mãn \(\left| {{x_1} - {x_2}} \right| < 15\) là:

6 / 10

6) Tính thể tích \(V\;\)của khối chóp có đáy là hình vuông cạnh \(2a\) và chiều cao là \(3a\)

7 / 10

7) Thể tích của khối cầu có bán kính bằng \(a\) là:

8 / 10

8) Tính thể tích \(V\) của khối hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh bằng \(6\) và chiều cao bằng \(5\).

9 / 10

9) Giải phương trình \({\log _2}\left( {{x^2} - 2x + 3} \right) = 1\).

10 / 10

10) Cho \(\left( H \right)\) là khối lăng trụ đứng tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng \(a\). Thể tích của \(\left( H \right)\) bằng:

Your score is

The average score is 90%

0%

3. Maricurie Hà Nội

4. Nguyễn Bỉnh Khiêm Hà Nội

5. Phan Đình Phùng

6. Chuyên ĐH Vinh

Khó vê lù cho các bạn trải nghiệm nè

Bấm vào đây tải về

Share

Written by:

le chanduc

61 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.