Đề thi HK1 2020-2021 lớp 12

Tuyển tập một số đề thi HKI lớp năm 2020-2021 các nơi.

Có đáp án và lời giải chi tiết từng đề, mời các bạn xem trực tiếp hoặc có thể tải về nha

1. THPT Trần Khai Nguyên

0%
51

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 12-HKI-TRẦN KHAI NGUYÊN 20-21

Đề gồm 40 câu trắc nghiệm

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Cho hàm số \(y = \frac{{2{x^2} + 4x + 5}}{{{x^2} + 1}}\). Giá trị lớn nhất \(M\), giá trị nhỏ nhất \(m\) của hàm số trên \(\mathbb{R}\) lần lượt là

2 / 10

2) Một hình trụ \(\left( T \right)\) có chiều cao bằng \(a\) và \(O,O'\) lần lượt là tâm của hai đáy. Hai điểm \(A\) và \(B\) lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho \(AB = a\sqrt 3 \). Nếu khoảng cách giữa \(AB\) và \(OO'\) bằng \(\frac{{a\sqrt 2 }}{2}\) thì thể tích \(V\) của khối trụ tạo nên bởi \(\left( T \right)\) là

3 / 10

3)

Giá trị của \({a^{8{{\log }_{{a^2}}}7}}\) với \(0 < a \ne 1\) bằng

4 / 10

4) Tập xác định của hàm số \(y = \log x + 10\) là

5 / 10

5) Tất cả các giá trị của \(m\) để phương trình \(\log _2^2x + {\log _2}x + m = 0\) có nghiệm \(x \in \left( {0;1} \right)\) là

6 / 10

6) Phương trình \({2^{{x^2} - 3x + 2}} = 4\) có hai nghiệm \({x_1};{x_2}\). Hãy tính giá trị của \(T = x_1^3 + x_2^3\).

7 / 10

7) Cho hình nón \(\left( N \right)\) có đỉnh \(S\) và bán kính đáy bằng \(a\). Mặt phẳng \(\left( P \right)\) đi qua \(S\) sao cho thiết diện tạo bởi \(\left( P \right)\) và hình nón có diện tích bằng \({a^2}\), đồng thời \(\left( P \right)\) tạo với đáy của hình nón một góc \({60^o}\). Tính thể tích \(V\) của khối nón đã cho.

8 / 10

8) Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật \(ABCD\) có cạnh \(AB\) và \(CD\) nằm trên hai đáy của khối trụ. Biết \(AC = a\sqrt 2 \) và \(\widehat {DCA} = {30^0}\). Tính thể tích của khối trụ.

9 / 10

9) Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng \(4\pi {a^2}\) và bán kính đáy là \(a\). Tính độ dài đường cao của hình trụ đó.

10 / 10

10) Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có \[\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = 3;\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } y = + \infty \] và \[\mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ + }} y = 3\]. Khẳng định nào sau đây đúng?

Your score is

The average score is 68%

0%

2. THPT Nguyễn Trung Trực

0%
54

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 12 ÔN HKI THPT NTT 20-21

Có tất cả 50 câu trắc nghiệm, nhưng nếu làm 90 phút các bạn ngán lắm, nên hệ thống sẽ rút 20 câu ngẫu nhiên từ đề, các bạn làm trong 40 phút nha

Mời bạn điền tên và lớp để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1)

Phương trình \({\log _x}2 + {\log _2}x = \dfrac{5}{2}\) có hai nghiệm \({x_1},{x_2}\left( {{x_1} < {x_2}} \right)\). Khi đó tổng \({x^2}_1 + {x_2}\) bằng

2 / 10

2) Tập xác định của hàm số \(y = {(x + 2)^{\dfrac{{\sqrt 2 }}{3}}}\) là

3 / 10

3) Cho hình hộp đứng \(ABCD.A'B'C'D'\) có đáy \(ABCD\) là hình thoi cạnh \(a\) và \(\widehat {BAD} = 60^\circ \), \(AB'\) hợp với đáy \(\left( {ABCD} \right)\) một góc \(30^\circ \). Thể tích của khối hộp là

4 / 10

4) Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là \(3{a^2}\) và chiều cao bằng \(2a\). Thể tích của khối chóp bằng

5 / 10

5) Cho tam giác đều \(ABC\) quay quanh đường cao \(AH\;\)tạo ra hình nón có chiều cao bằng \(2a\). Tính diện tích xung quanh \({S_{xq}}\) của hình nón này

6 / 10

6) Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) Khi quay tam giác \(ABC\) quanh cạnh \(AB\) thì hình tròn xoay được tạo thành là.

7 / 10

7) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số\(y = {x^4} - 2{x^2} - 15\) trên đoạn \(\left[ { - 3;2} \right]\).

8 / 10

8)

Phương trình \({3^{2x + 1}} - {4.3^x} + 1 = 0\) có hai nghiệm \({x_1},\,{x_{2\,}}\,\left( {{x_1} < {x_2}} \right)\). Khẳng định nào sau đây đúng?

9 / 10

9) Đạo hàm của hàm số \(y = {e^{{x^2} - x}}\)là:

10 / 10

10) Cho tam giác \(OAB\) vuông cân tại \(O\), có \(OA = 4\). Lấy điểm \(M\) thuộc cạnh \(AB\)(\(M\)không trùng với \(A\), \(B\)) và gọi \(H\) là hình chiếu của \(M\) trên \(OA\). Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay tam giác \(OMH\) quanh \(OA\).

Your score is

The average score is 90%

0%

3. Maricurie Hà Nội

4. Nguyễn Bỉnh Khiêm Hà Nội

5. Phan Đình Phùng

6. Chuyên ĐH Vinh

Khó vê lù cho các bạn trải nghiệm nè

Bấm vào đây tải về

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.