Kho nhạc hiệu ứng Powerpoint

Kho nhạc hiệu ứng Powerpoint

Dành cho Powerpoint, trò chơi, làm phim v.v….

Kho nhạc đủ định dạng .mp3, .wav, …được cập nhật thường xuyên cho ai muốn làm cho Powerpoint sinh động, âm thành cho trò chơi, hiệu ứng video clip v.v..

Ngoài ra, tặng kèm các bạn bộ 100 hình nền dùng cho Powerpoint nếu cần luôn nha

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.