Đề thi HK2 Toán 10 2021 2022 một số trường

Gửi đến các bạn một số đề thi Học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021 2022 một số trường ở TPHCM

1. THPT Trần Khai Nguyên

Câu 1: [2,75 điểm]. Giải các bất phương trình sau
a) \(\dfrac{x(x-5)}{x^{2}-6 x+5} \geq 0\)
b) \(\sqrt{x-1} \leq x-3\)

Câu 2: [1,5 điểm]. Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình \(mx^{2}-5x+m^{2}+6 m+9=0\) có hai nghiệm trái dấu.

Câu 3: [1,5 điểm]. Cho \(\cos x=\dfrac{4}{5}, \left(\dfrac{3 \pi}{2}<x<2 \pi\right)\). Tính \(\sin 2 x ; \sin \left(2 x-\frac{\pi}{3}\right)\).

Câu 4: [1,25 điểm]. Chứng minh:

\(\dfrac{\sin 6 x-\sin 4 x+\sin 2 x}{1-\cos 2 x+\cos 4 x}=2 \sin 2 x\)

Câu 5: [2 điểm]. Trong mặt phăng \(Oxy\), cho các điểm \(A(-2 ; 3) ; B(-1 ; 2) ; C(2 ;-4)\). Gọi H là hình chiếu của điểm \(A\) lên cạnh \(BC\). .
a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AH.
b) Tìm tọa độ điểm H.

Câu 6: [1 điểm]. Trong mặt phẳng \(Oxy\), cho \(A(2;-1)\) và \(B(4;3)\). Viết phương trình đường tròn đường kính \(AB\).

—- HẾT —-

2. THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Share

Written by:

le chanduc

57 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.