Giải chi tiết đề thi GK2 Toán 12 2021-2022 THTH

Giải chi tiết đề thi GK2 Toán 12 2021-2022 THTH

Xin chào các bạn, blog gửi đến bạn đề thi giữa học kì 2 năm học 2021-2022 trường THTH cùng với lời giải chi tiết nha, mời các bạn có thể đón xem dưới đây:

Đáp án 25 câu và Giải chi tiết một số câu khó bên dưới

Câu 9 giải bởi Chd Chan Duc
Câu 16 giải bởi thầy Chd Đức
Câu 17 giải bởi thầy Chd Đức
Share

Written by:

le chanduc

93 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.