Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 Bộ GD

Tối thứ năm ngày 31/3 Bộ đã tranh thủ công bố đề tham khảo (chắc sợ qua ngày cá tháng 4 mọi người không tin 🙂 ) mời các bạn đặc biệt là các bạn học sinh lớp 12 có thể xem tất cả các môn tại đây nha, riêng môn Toán chúng tôi sẽ cập nhật đáp án sớm cho các bạn tiện tham khảo

Tải đề môn Toán

Tải đề môn Lý

Tải đề môn Hóa

Tải đề môn Anh văn

Tải đề môn Sinh

Tải đề môn Văn

Tải đề môn Sử

Tải đề môn Địa

Tải đề môn GDCD

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.