ĐỀ THI GIỮA HKI TOÁN 10 BÙI THỊ XUÂN 2022 2023

ĐỀ THI GIỮA HKI TOÁN 10 BÙI THỊ XUÂN 2022 2023

Đề thi giữa học kì I Toán lớp 10 chương trình mới năm 2022 2023

Đề thi gồm 2 phần: Trắc nghiệm (16 câu trong 35 phút) và tự luận. Phần dưới đây là phần trắc nghiệm mời các em trải nghiệm, hoàn thành xong biết kết quả ngay

0%
9

Có 16 câu, trong thời gian 35 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 10 ÔN THI GIỮA HKI-ĐỀ BÙI THỊ XUÂN 22 23

Đề thi toán lớp 10, giữa HKI năm 2022-2023 gồm 16 câu trắc nghiệm làm trong 35 phút

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha. Nếu điền thêm email thì bạn sẽ nhận kết quả về email

1 / 16

1) Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

2 / 16

2) Cho tập hợp \(K = \left\{ {x \in \mathbb{N}\,\,|\,\,2{x^2} - 3x + 1 = 0} \right\}\). Hãy xác định tập hợp \(K\).

3 / 16

3) Cho hai tập hợp \(A = \left\{ {2;\,\,3;\,\,4;\,\,5;\,\,6} \right\}\) và \(B = \left\{ {0;\,\,1;\,\,2;\,\,3} \right\}\). Xác định tập hợp \(A\backslash B\).

4 / 16

4) Cho tam giác \(ABC\) có \(AB = 3\), \(AC = 7\) và \(\widehat {BAC} = {60^0}\). Tính độ dài cạnh \(BC\).

5 / 16

5) Cho hai tập hợp \(A = \left[ {2;\,\,10} \right)\) và \(B = \left( {3;\,\,12} \right)\). Xác định tập hợp \(A \cup B\).

6 / 16

6) Cho mệnh đề chứa biến "\(P(x):  x^2 \leq 4 \)" . Mệnh đề nào sau đây sai?

7 / 16

7) Người ta muốn cắt một miếng bìa thành hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 7 cm, 8 cm và 12 cm. Hỏi diện tích miếng bìa gần nhất với giá trị nào sau đây?

8 / 16

8) Cho tam giác \(ABC\) có ba cạnh \(a,\,\,b,\,\,c\). Gọi \(p,\,\,R,\,\,r\) lần lượt là nửa chu vi, bán kính đường tròn ngoại tiếp và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác \(ABC\). Diện tích \(S\) của tam giác \(ABC\) bằng

9 / 16

9) Cho tam giác \(ABC\) có \(BC = 6\) và \(\widehat {BAC} = {60^0}\). Tính bán kính \(R\) của đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\).

10 / 16

10)

Cho tập hợp \(E = \left\{ {x \in \mathbb{R}\,\,|\,\,3 < x \le 4} \right\}\). Tập hợp \(E\) còn được viết là

11 / 16

11) Cho tam giác \(ABC\) có diện tích bằng \(14\sqrt 3 \) và \(BC = 8\). Độ dài đường cao \(AH\) của tam giác \(ABC\) bằng

12 / 16

12) Hai trạm quan sát ở hai thành phố Đà Nẵng và Nha Trang đồng thời nhìn thấy vệ tinh với góc nâng lần lượt là \({70^0}\) và \({50^0}\). Vệ tinh cách trạm quan sát tại thành phố Đà Nẵng là bao nhiêu kilômét? Biết rằng khoảng cách giữa hai trạm quan sát là 520 km.

13 / 16

13) Một tàu đánh cá xuất phát từ đảo \(A\), chạy sang đảo \(B\) với vận tốc 36 km/h trong 30 phút. Sau đó, tàu chạy tiếp 15 phút nữa với vận tốc 40 km/h đến đảo \(C\). Vị trí các đảo được cho như trên hình vẽ. Tàu đánh cá cách vị trí xuất phát bao nhiêu kilômét?

14 / 16

14) Trong một cuộc phỏng vấn 56 người về việc họ thường làm vào ngày cuối tuần thì có 24 người thích tập thể thao, 15 người thích đi câu cá và 20 người không thích cả hai hoạt động trên. Hỏi có bao nhiêu người thích cả hai hoạt động tập thể thao và câu cá?

15 / 16

15) Cho tam giác \(ABC\) có \(AB = 3\), \(AC = 8\) và \(\widehat {BAC} = {60^0}\). Tính bán kính đường tròn nội tiếp của của tam giác \(ABC\).

16 / 16

16) Tính tổng các giá trị nguyên của \(m\) để đoạn \(\left[ {m;\,\,m + 2} \right]\) là tập con của \(\left( {5;\,\,10} \right]\).

Your score is

The average score is 90%

0%

ĐỀ BÀI (PHẦN TỰ LUẬN)

A. PHẦN ĐẠI SỐ: (4 điểm)

Bài 1: Tìm tập xác định của hàm số \(y = f(x) = \dfrac{{\sqrt {2x + 4} }}{{{x^2} – 9}}\).

Bài 2: Xét tính đồng biến – nghịch biến của hàm số \(y = f(x) = \dfrac{4}{{x – 1}}\) trên khoảng \((1; + \infty )\).

Bài 3: Một người nông dân dự định trồng khoai lang và khoai mì trên mảnh đất có diện tích là 10 hecta. Nếu trồng 1 hecta khoai lang thì cần 10 ngày công và thu được 20 triệu đồng. Nếu trồng 1 hecta khoai mì thì cần 20 ngày công và thu được 30 triệu đồng. Người nông dân chỉ sử dụng không quá 120 ngày công cho việc trồng hai loại cây trên.

          a) Gọi \(x\) và \(y\) lần lượt là số hecta trồng khoai lang và khoai mì. Hãy biểu diễn tổng diện tích trồng cây, tổng ngày công và tổng số tiền thu được của người nông dân theo \(x\) và \(y\).

          b) Người nông dân cần trồng bao nhiêu hecta mỗi loại cây để số tiền thu được nhiều nhất?

B. PHẦN HÌNH HỌC: (2 điểm)

Bài 4: Cho hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB = a\) và \(AD = 3a\). Gọi \(K\) là trung điểm của \(AD\) và \(I\) là điểm thỏa \(\overrightarrow {IC}  + 2\overrightarrow {IA}  = \overrightarrow 0 \).

          a) Tính: \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} } \right|\) theo \(a\).

          b) Chứng minh \(\overrightarrow {BK}  = \overrightarrow {BA}  + \dfrac{1}{2}\overrightarrow {BC} \) và \(\overrightarrow {BI}  = \dfrac{2}{3}\overrightarrow {BA}  + \dfrac{1}{3}\overrightarrow {BC} \). Từ đó suy ra ba điểm \(B,\,\,I,\,\,K\) thẳng hàng.

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.