Bài tập đạo hàm Toán 11 chất lượng trí tuệ

Bài tập đạo hàm Toán 11 chất lượng trí tuệ

Nội dung bài viết

Chào các bạn, đạo hàm là một khái niệm cũng như là một công cụ tạo ra cuộc cách mạng trong Toán học, thực tế ở phổ thông, đa số các bạn lớp 11 chủ yếu là tính đạo hàm và làm một số bài tập tiếp tuyến là thói quen, bên cạnh đó, có một số bài toán hiểu, vận dụng đạo hàm thú vị, trí tuệ vừa sức ở lớp 11 và cũng phù hợp với tinh thần Chương trình mới luôn, blog sẽ tổng hợp và đưa ra sau đây, mời bạn đọc xem thử nhé.

Ví dụ 1. Cho hàm số \(y=f(x)=\sqrt{1+5 g(x)}\) với \(g(0)=3, g^{\prime}(0)=-8\). Đạo hàm \(f^{\prime}(0)\) bằng
A. 10 .
B. -8 .
C. -5 .
D. 5 .

Đầu tiên ta tính đạo hàm tại \(x\) bất kì trước. Áp dụng công thức hàm hợp ta có:

\(y^\prime =f^\prime (x)= \left(\sqrt{1+5g(x)}\right) ^\prime = \dfrac{1}{2\sqrt{1+5g(x)}} \cdot (1+5g(x))^\prime \)

\(=\dfrac{1}{2\sqrt{1+5g(x)}} \cdot 5g^\prime (x)\)

Như vậy \(f^\prime (0) =\dfrac{1}{2\sqrt{1+5g(0)}} \cdot 5g^\prime (0) \)

Đề bài đã cho \(g(0)=3, g^{\prime}(0)=-8\) nên chỉ cần thế vào nữa thôi là ta có \(f^\prime (0) =-5 \)

Đáp án chọn là phương án C.

Ví dụ 2.

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.