Hướng dẫn tính thể tích tứ diện bằng máy tính cầm tay

Hướng dẫn tính thể tích tứ diện bằng máy tính cầm tay

Trong hệ trục tọa độ Oxyz, chúng ta có thể dễ dàng sử dụng máy tính cầm tay để tính thể tích tứ diện, kiểm tra các điểm thẳng hàng v.v…bằng cách sử dụng định thức ma trận trên máy tính cầm tay ngoài ra cũng có thể dùng làm một số việc khác, miễn là liên quan đến tích hỗn tạp.

Mời bạn xem trong video dưới đây nhé:

Video hướng dẫn

Chúc các bạn thành công

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.