ĐỀ THI GIỮA HKI-HÙNG VƯƠNG 2021-2022

Đề thi giữa HKI trường Hùng Vương (TP.HCM) năm học 2021-2022

Câu 1: (2 điểm)

Tìm tập xác định cũa hàm số

\( y=\sqrt{x+1}+\dfrac{5}{x^{2}-9} \)

Câu 2 (2điểm)

Xét sự biến thiên cũa hàm số \( y=x^{2}-4 x+3\) trên khoảng \((-\infty ; 2)\)

Câu 3 (2 điểm)

Xét tính chẵn, lẻ của hàm số \(y=2021 .|x|\)

Câu 4 (2 điểm)

Cho tam giác \(\mathrm{ABC}\) vuông tại \(\mathrm{A}, \mathrm{AB}=\mathrm{AC}=\mathrm{a}\). Tính độ dài các vecto \(\vec{u}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}\); \(\vec{v}=\overrightarrow{A B}-\overrightarrow{A C}\).

Câu 5 (2 điểm)

Cho tam giác \(\mathrm{ABC}\). Goi \(\mathrm{M}, \mathrm{N}\) lần lượt là trung điểm của \(\mathrm{AB}, \mathrm{AC}\). Chứng minh rằng \(\overrightarrow{AC}=-\dfrac{4}{3} \overrightarrow{\mathrm{CM}}-\dfrac{2}{3} \overrightarrow{BN}\)

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.