Ứng dụng tích phân vào thực tế Toán 12

Ứng dụng tích phân vào thực tế Toán 12

Các bài tập sưu tầm về ứng dụng tích phân vào thực tế gồm ứng dụng tính diện tích hình phẳng, ứng dụng trong cơ học, ứng dụng trong tính thể tích vật thể, trích một số bài trong đề thi của một số trường mời các bạn xem trực tiếp hoặc có thể tải về

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.