Hướng dẫn đếm số từ đoạn văn trong Storyline

Hướng dẫn đếm số từ đoạn văn trong Storyline

Với một số môn học giao bài tập cho học sinh viết một đoạn văn được giới hạn tối thiểu (tối đa) bao nhiêu từ (Word) thì trong Storyline 3 hoàn toàn có thể làm được một cách dễ dàng với Script, mời bạn xem hướng dẫn nhé.

Bước 1. Tạo một Text Entry bằng cách bấm vào Insert -> Input -> Text Entry Field

Bước 2. Bấm vào biểu tượng f(x) bên phải rồi sửa

Nhập đúp chuột vào TextEntry để sửa lại thành text rồi bấm OK

Bước 3. Tiếp tục bấm vào biểu tượng f(x) ở góc phải để tạo thêm biến “count” kiểu Number dùng để đếm số kí tự, theo các bước 1-2-3-4-5-6 sau đây

Bước 4. Tạo một button dùng để bấm vào hiện ra số kí tự đã gõ được

Chỉnh sửa chữ button cho phù hợp, tôi đã làm được button như hình sau:

Bước 5. Bấm vào button vừa tạo, bấm Add trigger

Trong giao diện trigger chọn Action, When, Object như sau, chú ý: Object là cái nút mà khi bấm vào hiện ra số từ.

Riêng phần Script thì bạn hãy bấm vào dấu 3 chấm rồi điền đoạn code sau đây:

var player = GetPlayer();

var text1 = player.GetVar('text');

var matches = text1.match(/\S+\s*/g);

var numWords = matches !== null ? matches.length : 0;

player.SetVar('count',numWords); 

Sau đó bấm OK

Bước 6. Tạo ô text hiện số từ

Trong text box này mình sẽ cho biến %count% vào để hiện lên số từ, như tôi đã làm ở đây:

Xong, hãy xuất bản ra và chạy để thưởng thức nhé.

Chú ý, phải xuất bản (Publish) ra mới có thể chạy được chứ để dạng Preview bạn không thể thấy được đâu, và đây là thành quả tôi có nè

Chúc bạn thành công.

Bạn có thể tải file mẫu dưới đây về nếu muốn làm cho mau nhé

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.