Đề thi giữa học kì I THPT Nguyễn Thị Minh Khai TpHCM

Đề và đáp án thi giữa học kì năm 2022-2023 Nguyễn Thị Minh Khai TpHCM, các bạn có thể tải về hoặc xem trực tiếp bên dưới

Lớp 10: https://drive.google.com/file/d/1RUo_seCfuUuheyYwMlSpNAUbyk6OWNIV/view?usp=sharing

Lớp 11: https://drive.google.com/file/d/1tuYv2pmVBn4F3vDumxKlxcuKJvlXhMn8/view?usp=sharing

Xem trực tiếp tại đây

Đề và đáp án lớp 10

Đề và đáp án lớp 11

Share

Written by:

le chanduc

93 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.