Module 6 Xây dựng văn hóa nhà trường ở trường THPT

Module 6 Xây dựng văn hóa nhà trường ở trường THPT

Bài viết tổng hợp các câu hỏi tương tác và nội dung học tập trên trang lms: taphuan.csdl.edu.vn

0. Tổng quan

1.1. Xem Video giới thiệu module 6

1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Đọc các tài liệu có sẵn.

1. Nội dung 1. Khái quát về VH nhà trường và vai trò GV, HS…

1.1. Khái quát về VH nhà trường. Xem video, trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

1.2. Định hướng xây dựng VH nhà trường THPT

1.3. Vai trò GV, HS trong xây dựng văn hóa nhà trường THPT

2. ND2. Xây dựng và quảng bá giá trị cốt lõi nhà trường

2.1. Tham gia xây dựng giá trị cốt lõi

2.2. Quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường,…

2.3. Xây dựng niềm tin cho HS, đồng nghiệp vào giá trị cốt lõi...

2.4. Ví dụ minh họa xây dựng và quảng bá giá trị cốt lõi...

3. ND3. Xây dựng, thực hiện và giám sát đánh giá việc thực hiện…

3.1. Lập kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh,…

3.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch

3.3. Giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch

3.4. Ví dụ minh họa về tổ chức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập cuối khóa

Tải file tại đây

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.