Bài tập thực tế toán 11 lượng giác

Bài tập thực tế toán 11 lượng giác

Phần này chúng ta cùng thảo luận sửa một số bài tập chương lượng giác trong chương trình toán 11 nhé.

Nội dung này nhìn chung cũng không dễ với một số bạn do phải vận dụng cả đồ thị hàm số lượng giác vào nữa, mời bạn xem video sau nha

Chúc các bạn thành công

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.