Bài giảng Toán 12 học kì 2 trực tuyến

Bài giảng Toán 12 học kì 2 trực tuyến

Các bài giảng sưu tâm từ các kênh truyền hình giúp các bạn có thể học trước, hoặc xem lại bài khi cần.

Bài 1. Định nghĩa và tính chất của tích phân

Bài 2. Phương pháp đổi biến tính tích phân

Bài 3. Phương pháp từng phần tính tích phân

Bài 4. Phương trình mặt phẳng-phần 1

Bài 5. Phương trình mặt phẳng-phần 2

Bài 6. Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 7. Vị trí tương đối 2 đường thẳng

Bài 8. Vị trí tương đối đường thẳng và mặt phẳng

Bài 9. Góc và khoảng cách

Bài 10. Tích phân-phần 1

Bài 11. Tích phân-phần 2

Bài 12. Tích phân-phần 3

Bài 13. Số phức-phần 1-cơ bản

Bài 14. Số phức-Cộng trừ nhân chia

Bài 15. Số phức-Phương trình bậc hai

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.