Bài tập giới hạn dãy số

Mời các bạn có thể trải nghiệm một số bài tập về giới hạn dãy số sau đây

0%
11

Có 20 câu, trong thời gian 40 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

GIỚI HẠN DÃY SỐ-ĐỀ 1

Ngân hàng có 40 câu trắc nghiệm về giới hạn dãy số, mỗi lần làm hệ thống hiện ra 20 câu, mời các bạn trải nghiệm trong 40 phút nhé

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 20

1) Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là\( + \infty \)?

2 / 20

2) \(\lim \left( {{2^n} - {5^n}} \right)\) là:

3 / 20

3) \(\lim \dfrac{{{3^n} - {{4.2}^{n + 1}} - 3}}{{{{3.2}^n} + {4^n}}}\) bằng

4 / 20

4) Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng \( - 1\,?\)

5 / 20

5) Kết quả \(L = \lim \left( {3{n^2} + 5n - 3} \right)\) là

6 / 20

6) Kết quả đúng của \(\lim \dfrac{{ - {n^2} + 2n + 1}}{{\sqrt {3{n^4} + 2} }}\) là

7 / 20

7) Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng \(\dfrac{1}{5}\) ?

8 / 20

8) \(\mathop {\lim }\limits_{} \sqrt n \left( {\sqrt {n + 1} - \sqrt n } \right)\) bằng

9 / 20

9) \(\lim \left( {2n - 3{n^3}} \right)\) là:

10 / 20

10) Tính \(\mathop {\lim }\limits_{} \dfrac{{\sqrt {9{n^2} - n + 1} }}{{4n - 2}}\) . Kết quả là

11 / 20

11) \(\lim \left( {\sqrt {n + 5} - \sqrt {n + 1} } \right)\) bằng:

12 / 20

12) \(\lim \left( {\sqrt[3]{{{n^3} + 1}} - \sqrt[3]{{{n^3} + 2}}} \right)\) bằng:

13 / 20

13) \(\lim \left( {1 + \dfrac{1}{{1.2}} + \dfrac{1}{{2.3}} + ... + \dfrac{1}{{n(n + 1)}}} \right)\) bằng:

14 / 20

14) Kết quả đúng của \(\lim \left( {5 - \dfrac{{{n^2}cos2n}}{{{n^2} + 1}}} \right)\) là:

15 / 20

15) \(\lim \dfrac{{3 - {4^{n + 2}}}}{{{2^n} + {{3.4}^n}}}\) bằng:

16 / 20

16) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = \dfrac{1}{{1.3}} + \dfrac{1}{{3.5}} + ... + \dfrac{1}{{\left( {2n - 1} \right)\left( {2n + 1} \right)}}\). Ta có \(\lim {u_n}\) bằng:

17 / 20

17) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) xác định bởi \({u_n} = {\left( { - 1} \right)^n}\dfrac{{n + 1}}{{{n^2} + n - 1}}\). Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

18 / 20

18) \(\lim \dfrac{{{3^n} - 1}}{{{2^n} - {{2.3}^n} + 1}}\) là:

19 / 20

19) Cho \({u_n} = \dfrac{{1 - 4n}}{{5n}}\). Khi đó \(\mathop {\lim }\limits_{} {u_n}\) bằng

20 / 20

20) Nếu \(\lim {u_n} = L\) thì \(\lim \sqrt {{u_n} + 9} \) bằng

Your score is

The average score is 80%

0%

Share

Written by:

le chanduc

61 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.