Bài giảng hàm số liên tục Toán 11

Bài giảng hàm số liên tục Toán 11

Trọn bộ 3 Clip ngắn gọn bài giảng về hàm số liên tục, Toán lớp 11.

Phần Clip chủ yếu tập trung vào hướng dẫn để học sinh có thể làm bài được, phần lý thuyết ngắn gọn và súc tích.

Mời các bạn xem nhé.

1. Hàm số liên tục tại một điểm

2. Hàm số liên tục trên khoảng, đoạn

3. Tính chất của hàm số liên tục

4. Bài tập

Share

Written by:

le chanduc

93 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.