Đề và giải chi tiết Toán 12 giữa kì 2 THTH

Đề và giải chi tiết Toán 12 giữa kì 2 THTH

Xin chào, đây là đề thi giữa học kì 2 năm 2020-2021 trường THTH ĐHSP, chúng tôi có lời giải chi tiết dành cho bạn đọc luôn nè. Phần 1 là đề để các bạn luyện trước, phần 2 bên dưới là giải chi tiết để các bạn tự chấm cho mình.

1. Đề thi giữa HK2 THTH 2020-2021

2. Lời giải chi tiết

Chúc các bạn thành công

Share

Written by:

le chanduc

93 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.