ÔN TẬP CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

ÔN TẬP CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Các bạn đang lo lắng về việc phải học thuộc các công thức lượng giác?

Nó không chỉ dừng lại ở lớp 10 mà lên 11, 12 các bạn sẽ còn gặp lại, vì thế việc học thuộc và sử dụng nhuần nhuyễn các công thức lượng giác là điều cần thiết.

Chúng tôi sẽ giúp bạn học thuộc dễ dàng thông qua hoạt động phản xạ và luyện tập dạng trò chơi như clip minh họa sau

Bấm vào nút dưới đây để bắt đầu chơi bạn nhé

Share

Written by:

le chanduc

57 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.