Đề thi HKI Toán 11 các trường

Đề thi HKI Toán 11 các trường

Mời các bạn cùng giải đề nha

1. Đề chuyên Hạ Long 2020-2021

0%
28

Có 30 câu, trong thời gian 60 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 11-ĐỀ ÔN HỌC KÌ I-ĐỀ SỐ 2

Đề thi có 50 câu trắc nghiệm, nhưng để các bạn đỡ ngán thì mỗi lần làm hệ thống trích ra 30 câu, làm trong 60 phút để các bạn trải nghiệm thi Học kì I ở các trường nha

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 30

1) Tập nghiệm của phương trình \(\sin \,2x = \sin \,x\)là:

2 / 30

2) Mười hai đường thẳng phân biệt có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm?

3 / 30

3) Biết phương trình \(\sqrt 3 \cos x + \sin x = \sqrt 2 \) có nghiệm dương bé nhất là \(\dfrac{{a\pi }}{b}\) , . Tính \({a^2} + ab.\)

4 / 30

4) Tìm hệ số của số hạng chứa \({x^{10}}\) trong khai triển biểu thức \({\left( {3{x^3} - \dfrac{2}{{{x^2}}}} \right)^5}\) .

5 / 30

5) Trong mặt phẳng tọa độ \({\rm{O}}xy\), cho đường thẳng \(\left( d \right):3x - 2y + 1 = 0\). Gọi \(\left( {d'} \right)\) là ảnh của \(\left( d \right)\) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow u \left( {2; - 1} \right)\). Tìm phương trình của \(\left( {d'} \right)\).

6 / 30

6) Ba người thợ săn \(A\,,B\,,C\) đi săn độc lập với nhau, cùng nổ súng bắn vào mục tiêu. Biết rằng xác suất bắn trúng mục tiêu của các thợ săn \(A\,,B\,,C\) lần lượt là 0,7 ; 0,6 ; 0,5. Tính xác xuất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng.

7 / 30

7) Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình bình hành. Gọi \(M,N\) lần lượt là trung điểm của \(AD\) và \(BC.\) Giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {SMN} \right)\) và \(\left( {SAC} \right)\) là:

8 / 30

8) Cho phép biến hình \(F\) có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm \(M\left( {{x_M};{y_M}} \right)\) có ảnh là điểm \(M'\left( {x';y'} \right)\) theo công thức \(F:\left\{ \begin{array}{l}x' = 2{x_M}\\y' = 2{y_M}\end{array} \right.\) .Tìm tọa độ điểm \(A'\) là ảnh của điểm \(A\left( {3; - 2} \right)\) qua phép biến hình \(F\).

9 / 30

9) Gieo ba con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:

10 / 30

10) Cho hình tứ diện \(ABCD\), gọi \(M,N\) lần lượt là trung điểm \(AC,CD\). Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {MBD} \right)\)và \(\left( {ABN} \right)\) là:

11 / 30

11) Có bao nhiêu số nguyên \(m\) sao cho hàm số \(y = \sqrt {m\sin x + 3} \) có tập xác định là \(\mathbb{R}\)?

12 / 30

12) Cho tứ diện \(ABCD\). Gọi \(O\) là một điểm bên trong tam giác \(BCD\) và \(M\) là một điểm trên đoạn \(AO\). Gọi \(I,J\) là hai điểm trên cạnh \(BC,\,BD\). Giả sử \(IJ\) cắt \(CD\) tại \(K\), \(BO\) cắt \(IJ\) tại \(E\) và \(BO\) cắt \(CD\) tại \(H\), \(ME\) cắt \(AH\) tại \(F\). Giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {MIJ} \right)\) và \(\left( {ACD} \right)\) là đường thẳng

13 / 30

13) Tập giá trị của hàm số \(y = \sin 3x\) là

14 / 30

14) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho đường tròn (C) có phương trình \({x^2} + {y^2} + 2x - 4y - 4 = 0\). Tìm ảnh của \(\left( C \right)\) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\vec v = \left( {2\,; - 3} \right)\).

15 / 30

15) Mệnh đề nào sau đây sai?

16 / 30

16) Từ các chữ số thuộc tập hợp {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau?

17 / 30

17) Khai triển nhị thức \({\left( {2x + y} \right)^5}\) ta được kết quả là

18 / 30

18) Có 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng và 10 bông hồng trắng, mỗi bông hồng khác nhau từng đôi một. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 3 bông hồng có đủ ba màu.

19 / 30

19) Trong khai triển \({\left( {1 - 2x} \right)^8}\), hệ số của \({x^2}\) là

20 / 30

20) Tổng tất cả các hệ số của khai triển \({\left( {x + y} \right)^{20}}\) bằng bao nhiêu ?

21 / 30

21) Trong một lớp học có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn hai học sinh trong đó có một nam và một nữ đi dự Đại hội Đoàn trường. Hỏi giáo viên có bao nhiêu cách chọn?

22 / 30

22) Nghiệm của phương trình \({\cos ^2}x + \sin x + 1 = 0\) là :

23 / 30

23) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho bốn điểm \(A\left( { - 2\,;1} \right)\,\,,B\left( {0\,;3} \right)\,\,,C\left( {1\,; - 3} \right)\,\,,D\left( {2\,;4} \right)\). Nếu có phép đồng dạng biến đoạn thẳng \(AB\) thành đoạn thẳng \(CD\) thì tỉ số \(k\) của phép đồng dạng đó bằng

24 / 30

24) Số điểm biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình \(\sin \left( {x + \dfrac{\pi }{3}} \right) = \dfrac{1}{2}\) trên đường tròn lượng giác là

25 / 30

25) Cho tứ diện \(ABCD\), \(M\) và \(N\) lần lượt là trung điểm \(AB\) và \(AC\). Mặt phẳng \(\left( \alpha \right)\) qua \(MN\)cắt tứ diện \(ABCD\) theo thiết diện là đa giác\(\left( T \right)\). Khẳng định nào sau đây đúng ?

26 / 30

26) Chu kỳ của hàm số \(y = \cos x\) là:

27 / 30

27) Khẳng định nào sai?

28 / 30

28) Hàm số nào dưới đây là hàm số lẻ?

29 / 30

29) Một phép tịnh tiến biến gốc tọa độ \(O\) thành điểm \(A\left( {1;\,2} \right)\) thì biến điểm \(A\) thành điểm \(A'\) có tọa độ là

30 / 30

30) Tìm tập xác định \(D\) của hàm số \(y = \tan \left( {x - \dfrac{\pi }{4}} \right)\).

Your score is

The average score is 81%

0%

Share

Written by:

le chanduc

93 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.