Đề thi HKI Toán 10 các trường

Đề thi HKI Toán 10 các trường

Năm 2019-2020

Mời các bạn cùng trải nghiệm các đề thi học kì 1 các trường, làm xong có kết quả ngay lập tức luôn nha

1. Đề thi Kim Liên HN 2019-2020

0%
27

Có 25 câu, trong thời gian 45 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 10-ĐỀ HKI-KIM LIÊN HN 19-20

Đề ôn học kì I, Toán 10, gồm 25 câu trắc nghiệm

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 25

1) Cho phương trình \(\left| {x - 2} \right| = 2x - 1{\rm{ }}\left( 1 \right)\). Phương trình nào sau đây là phương trình hệ quả của phương trình \(\left( 1 \right)\)?

2 / 25

2) Cho tập hợp \(A\). Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

3 / 25

3) Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình \(\left( {m + 1} \right){x^2} - 2\left( {m + 1} \right)x + m = 0\) vô nghiệm.

4 / 25

4) Cho hình vuông \(ABCD\) cạnh bằng \(a\), tâm \(O\). Tính \(\left| {\overrightarrow {AO} + \overrightarrow {AB} } \right|\).

5 / 25

5) Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho tam giác \(ABC\) có \(A( - 4;7), B(a;b), C( - 1; - 3)\) tam giác \(ABC\) nhận \(G( - 1;3)\) làm trọng tâm. Tính \(T = 2a + b\).

6 / 25

6) Gọi \(S\) là tập hợp các giá trị nguyên của \(m\) để hàm số \(y = (4 - {m^2})x + 2\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\). Tính số phần tử của \(S\).

7 / 25

7) Tìm tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {x - 1} + \dfrac{1}{{x + 4}}\).

8 / 25

8) Cho \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \) có \(\left| {\overrightarrow a } \right| = 4,\left| {\overrightarrow b } \right| = 5\), \(\left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right) = 60^\circ \). Tính \(\left| {\overrightarrow a - 5\overrightarrow b } \right|\).

9 / 25

9) Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề?

10 / 25

10) Giả sử \({x_1}\)và\({x_2}\) là hai nghiệm của phương trình \({x^2} + 3x - 10 = 0\). Tính giá trị của biểu thức \(P = \dfrac{1}{{{x_1}}} + \dfrac{1}{{{x_2}}}\).

11 / 25

11) Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = 3{x^4} - 4{x^2} + 3\). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

12 / 25

12) Cho tam giác đều \(ABC\). Tính góc \(\left( {\overrightarrow {AB} ,\;\overrightarrow {BC} } \right)\) .

13 / 25

13) Điều kiện xác định của phương trình \(\sqrt {2x - 3} = x - 3\) là

14 / 25

14) Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình \({x^2} - 4x + 6 + m = 0\) có ít nhất một nghiệm dương.

15 / 25

15) Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

16 / 25

16) Số nghiệm của phương trình \(\left( {2 - \sqrt 5 } \right){x^4} + 5{x^2} + 7\left( {1 + \sqrt 2 } \right) = 0\) bằng

17 / 25

17) Tập nghiệm của phương trình \(\dfrac{{\left| {1 - x} \right|}}{{\sqrt {x - 2} }} = \dfrac{{x - 1}}{{\sqrt {x - 2} }}\) là

18 / 25

18) Xác định hàm số bậc hai \(y = {x^2} + bx + c\). Biết rằng đồ thị hàm số có trục đối xứng là đường thẳng \(x = - 2\) và đi qua điểm \(A\left( {1\,;\, - 1} \right)\).

19 / 25

19) Tính tổng \(\overrightarrow {MN} + \overrightarrow {PQ} + \overrightarrow {RN} + \overrightarrow {NP} + \overrightarrow {QR} \).

20 / 25

20) Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển” ?

21 / 25

21) Cho tam giác \(ABC\) .Tìm tập hợp các điểm \(M\) thỏa mãn \(\left| {\overrightarrow {MB} - \overrightarrow {MC} } \right| = \left| {\overrightarrow {BM} - \overrightarrow {BA} } \right|\).

22 / 25

22) Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình \({m^2}\left( {x + m} \right) = x + m\) có tập nghiệm \(\mathbb{R}\).

23 / 25

23) Cho \(\cos x = \dfrac{1}{2}\). Tính biểu thức \(P = 3{\sin ^2}x + 4{\cos ^2}x.\)

24 / 25

24) Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có x con cá (\(x \in {\mathbb{Z}^ + }\)) thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là \(480 - 20x\) (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau mỗi vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

25 / 25

25) Cho \(A = ( - \infty ;0) \cup (4; + \infty );B = [ - 2;5]\). Tính \(A \cap B\).

Your score is

The average score is 71%

0%

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.