Đề ôn HKI Toán 12 các trường 2019-2020

Đề ôn HKI Toán 12 các trường 2019-2020

Đề số 1. SGD tỉnh Đồng Tháp 2019-2020

0%
21

Có 50 câu, trong thời gian 90 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 12-HKI-ĐỒNG THÁP 2019-2020

Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm xoay quanh nội dung học kì I

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 50

1) Năm 2018 dân số Việt Nam là \(96.961.884\) người và tỉ lệ tăng dân số hằng năm là \(0,98\% \). Biết rằng sự gia tăng dân số được tính theo công thức \(S = A{e^{Nr}}\),trong đó\(A\)là dân số của năm lấy làm mốc tính, \(S\)là dân số sau \(N\)năm, \(r\)là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Với tỉ lệ tăng dân số như vậy thì ít nhất đến năm nào dân số nước ta đạt \(110\)triệu người.

2 / 50

2) Hình chóp tứ giác có số cạnh là

3 / 50

3) Hàm số \(y = {x^3} - 6{x^2} + 9x + 1\) nghịch biến trên

4 / 50

4) Bác An có một tấm tole phẳng hình chữ nhật, chiều rộng \(1m\) và chiều dài \(1,6m\). Bác cắt \(4\) góc của tấm tole \(4\) hình vuông bằng nhau sau đó gấp và hàn các mép lại được một cái hộp là một hình hộp chữ nhật không nắp. Khi đó thể tích lớn nhất của cái hộp bằng

5 / 50

5) Cho hàm số \(y = \dfrac{{2x - 2}}{{x + 1}}\) có đồ thị \(\left( C \right)\). Giá trị dương của tham số \(m\) để đường thẳng \(d:y = 2x + m\) cắt \(\left( C \right)\) tại hai điểm phân biệt \(A\,;\,B\) sao cho \(AB = \sqrt 5 \) thuộc khoảng nào sau đây?

6 / 50

6) Hình chóp tam giác đều (không tính tứ diện đều) có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

7 / 50

7) Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\)có bảng biến thiên như sau, Số nghiệm thực của phương trình \(2f\left( x \right) - 7 = 0\) là:

8 / 50

8) Một người gửi vào ngân hàng số tiền \(200\)triệu đồng với hình thức lãi kép theo quý lãi suất  2%/quý. Hỏi sau đúng \(3\)năm người đó nhận được cả vốn lẫn lãi bao nhiêu tiền (làm tròn đến nghìn đồng):

9 / 50

9) Có bao nhiêu giá trị nguyên của \(m\)để hàm số \(y = \left| {\dfrac{3}{4}{x^4} - {x^3} - 3{x^2} + m + 2} \right|\)có \(7\)điểm cực trị?

10 / 50

10) Một hình nó có chiều cao \(20\,\,\left( {{\rm{cm}}} \right)\), bán kính đáy \(25\,\,\left( {{\rm{cm}}} \right)\). Một mặt phẳng \(\left( P \right)\) qua đỉnh của hình nón và có khoảng cách đến tâm của hình tròn đáy là \(12\,\,\left( {{\rm{cm}}} \right)\). Diện tích thiết diện tạo bởi \(\left( P \right)\) và hình nón bằng

11 / 50

11) Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

12 / 50

12) Tìm giá trị của \(m\) để hàm số \(y = - {x^3} + 3{x^2} + m + 1\) có giá trị nhỏ nhất trên đoạn \(\left[ { - 2;1} \right]\) bằng 4 là

13 / 50

13) Gọi \(l\), \(h\), \(R\) lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính của hình nón. Diện tích toàn phần \({S_{tp}}\) của hình nón là

14 / 50

14) Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên

Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

15 / 50

15) Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

16 / 50

16) Đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x + 2}}{{{x^2} - 1}}\) có bao nhiêu đường tiệm cận ?

17 / 50

17) Gọi \(M\) và \(m\) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = 2{x^3} + 3{x^2} - 12x + 2\) trên đoạn \(\left[ { - 1\,;\,2} \right]\). Tỉ số \(\dfrac{M}{m}\) bằng

18 / 50

18) Tập nghiệm \(S\) của phương trình \({5^x} = 25\) là

19 / 50

19) Đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{x - 1}}{{x + 2}}\) có tiệm cận đứng là đường thẳng

20 / 50

20) Cho lăng trụ đứng \(ABC.A'B'C'\) có đáy là tam giác vuông tại \(B\), \(BC = 3a\), \(AC = 5a\) cạnh bên \(A'A = 6a\). Thể tích khối lăng trụ bằng

21 / 50

21)

Phương trình \({3^{2x + 1}} - {10.3^x} + 3 = 0\) có hai nghiệm \({x_1}\)\(,{x_2}\) trong đó \({x_1} < {x_2}\). Mệnh đề nào sau đây đúng ?

22 / 50

22) Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh \(2a\) và chiều cao bằng \(3a\). Thể tích của khối chóp đã cho bằng

23 / 50

23) Cho \(a\)là số thực dương khác \(1\). Giá trị biểu thức \(P = {\log _{{a^2}}}\sqrt[4]{{{a^3}}}\) bằng

24 / 50

24) Đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} - 9x + m\) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt khi

25 / 50

25) Tìm tất cả giá trị của \(m\) để hàm số \(y = {x^3} + 3{x^2} + mx + m\) nghịch biến trên một khoảng có độ dài không nhỏ hơn \(1\).

26 / 50

26) Cho \(a\) là số thực dương khác \(1\) và \(b\) là số thực khác \(0\). Mệnh đề nào sau đây sai?

27 / 50

27) Gọi \(l\), \(h\), \(R\) lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ là

28 / 50

28) Cho phương trình \(\log _{\sqrt 2 }^2x - 3{\log _2}2x + 1 = 0\). Nếu đặt \(t = {\log _2}x\) thì ta được phương trình

29 / 50

29) Cho các hàm số luỹ thừa \(y = {x^\alpha }\), \(y = {x^\beta }\) và \(y = {x^\gamma }\) có đồ thị lần lượt là (1), (2) và (3) như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng

30 / 50

30) Cho hàm số \(y = {(2x - 4)^{\dfrac{2}{3}}}\) có tập xác định là

31 / 50

31) Tập nghiệm \(S\) của bất phương trình \({3^{2x - 3}} \ge 9\) là

32 / 50

32) Cho hình chóp \(S.ABC\)có đáy \(ABC\)là tam giác cân tại \(A\)với \(BC = 2a\), \(\widehat {BAC} = {120^0}\), biết \(SA \bot \left( {ABC} \right)\)và \(\left( {SBC} \right)\) hợp với đáy một góc \({45^0}\). Tính thể tích khối chóp \(S.ABC\).

33 / 50

33) Cho hình hộp chữ nhật \(ABCD.A'B'C'D'\) có \(AB = 3a,\,AD = 4a\) và \(AC' = 10a\). Thể tích khối hộp đã cho bằng

34 / 50

34) Một hình nón có đường kính của đường tròn đáy bằng 10 \((cm)\) và chiều dài của đường sinh bằng 15 \((cm)\). Thể tích của khối nón bằng.

35 / 50

35) Một hình trụ có chu vi của đường tròn đáy \(8\pi a\) và đường sinh có chiều dài bằng \(3a\). Thể tích của khối trụ bằng

36 / 50

36) Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có đạo hàm \(y = f'\left( x \right) = \left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right)\left( {x - 3} \right)\). Hàm số \(y = f\left( x \right)\) có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

37 / 50

37) Cho hình nón có đỉnh \(S\) và bán kính đường tròn đáy \(R = a\sqrt 2 \), góc ở đỉnh bằng \(60^\circ \). Diện tích xung quanh của hình nón bằng

38 / 50

38) Kim tự tháp Kheops thời Ai Cập cổ đại vừa xây xong có hình dạng là một khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy \(231\left( m \right)\), góc giữa mặt bên và mặt đáy khoảng \(51,74^\circ \). Thể tích kim tự tháp gần với giá trị nào sau đây?

39 / 50

39) Giá trị của tham số \(m\)để phương trình \({9^x} - {4.6^x} + (m - 3){.4^x} = 0\) có hai nghiệm phân biệt

40 / 50

40) Đồ thị hàm số \(y = (x - 1)({x^2} - 4x + 4)\) có bao nhiêu điểm chung với trục \(Ox\)?

41 / 50

41) Cho hàm số \(y = f(x)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên như sau

Số điểm cực trị của hàm số bằng

42 / 50

42) Đạo hàm của hàm số \(y = {\log _2}\left( {{x^2} - 2x + 3} \right)\) là

43 / 50

43) Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình vuông cạnh \(4a\), hai điểm \(M,N\) lần lượt thuộc đoạn \(AB\), \(AD\) sao cho \(AM = 3MB\) và \(AN = \dfrac{1}{4}AD\). Gọi \(H\) là giao điểm của \(DM\) và \(CN\), hình chiếu vuông góc của \(S\) lên \(\left( {ABCD} \right)\) là điểm \(H\). Tính thể tích \(V\) của khối chóp \(S.ABCD\), biết góc giữa \(SB\)và mặt đáy bằng \(60^\circ \).

44 / 50

44) Tập nghiệm \(S\) của bất phương trình \(\log _2^2x - {\log _2}x - 2 > 0\) là

45 / 50

45) Cho \(a\) là số thực dương tùy ý, biểu thức \({a^{\dfrac{2}{3}}}.{a^{\dfrac{2}{5}}}\) viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là ?

46 / 50

46) Giá trị của \(m\)để đường thẳng \(d:\,\,y = \left( {2m - 3} \right)x + m - 3\) vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 1\) là

47 / 50

47) Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có đồ thị như hình vẽ.

Hàm số đã cho nghịch biến trên hoảng nào dưới đây?

48 / 50

48) Cho hình lăng trụ \(ABC.A'B'C'\) có đáy \(ABC\) là tam giác đều cạnh bằng \(2a\). Hình chiếu vuống góc của \(A'\) lên mặt phẳng \(\left( {ABC} \right)\) trùng với trọng tâm của tam giác \(ABC\). Góc giữa \(A'A\) và đáy bằng \({60^0}\). Tính thể tích \(V\) của khối lăng trụ \(ABC.A'B'C'\).

49 / 50

49) Cho \({\log _2}7 = a,\,{\log _3}7 = b\). Tính \({\log _6}7\) theo \(a\) và \(b\) là

50 / 50

50) Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị hàm số nào dưới đây?

Your score is

The average score is 91%

0%

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.