Đề ôn HKI lớp 10 môn Toán chất lượng

Đề ôn HKI lớp 10 môn Toán chất lượng

Mời các bạn trải nghiệm với đề thi nội dung học kì I, có 30 câu trắc nghiệm một lựa chọn đúng, làm trong thời gian 60 phút.

Nội dung đề thi này gồm:

Mệnh đề – Tập hợp;

Hàm số-HS bậc nhất, bậc hai;

Phương trình \(ax+b=0\); Phương trình bậc hai và định lý Viet; phương trình chứa căn thức, phương trình có giá trị tuyệt đối (cơ bản); hệ phương trình

Bất đẳng thức

Hình học vecto; tích vô hướng, tọa độ …

0%
62

Có 30 câu, trong thời gian 60 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 10-ĐỀ ÔN HKI CHẤT LƯỢNG-BÁM SÁT MA TRẬN

Đề kiểm tra gồm 30 câu trắc nghiệm. Thời gian làm 60 phút.

Mời bạn điền tên và lớp để dễ ghi nhận nha.

1 / 30

1) Hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 1\\{x^2} - 2x + 2y + 2 = 0\end{array} \right.\) có số nghiệm là:

2 / 30

2) Cho hai tập hợp\(A = \left\{ {1;2;3;4;6;12} \right\}{\rm{;}}\;B = \left\{ {1;2;3;6;9;18} \right\}\). Khẳng định nào sau đây sai ?

3 / 30

3) Cho hình vuông \(ABCD\) tâm \(O\). Gọi \(I,\,\,K\) lần lượt là trung điểm của \(OB\) và \(CD\) (hình vẽ bên). Phân tích \(\overrightarrow {IK} \) theo hai vectơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AD} \) ta được:

4 / 30

4) Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy,\) cho tam giác \(ABC\) có \(A\left( {4;3} \right),{\rm{ }}B\left( {1; - 2} \right)\) và \(C\left( {0;2} \right)\). Tính số đo góc \(\widehat A\) của tam giác đã cho.

5 / 30

5) Trong mặt phẳng Oxy, cho \(A( - 2;1),{\rm{ }}B(4; - 5)\). Toạ độ trung điểm \(I\) của đoạn thẳng \(AB\) là

6 / 30

6) Xác định hệ số \(b,\,\,c\) của parabol \(\left( P \right):\,\,y = {x^2} + bx + c\), biết rằng \(\left( P \right)\) có toạ độ đỉnh là \(I\left( {1; - 4} \right)\).

7 / 30

7) Tập xác định \(D\) của hàm số \(y = \dfrac{{9x - 27}}{{12x + 24}}\) là

8 / 30

8) Cho \(A = \left[ { - 6;2} \right]\) và \(B = \left( { - \infty ;0} \right)\). Khẳng định nào sau đây đúng ?

9 / 30

9) Cho tam giác \(ABC\) có \(AB = 8,\,\,AC = 5\) và góc \(\widehat {BAC} = 120^\circ .\) Tính tích vô hướng \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC} \)

10 / 30

10) Điều kiện xác định của phương trình \(1986\sqrt {x + 21} + 1991\sqrt {27 - x} = 1209\) là

11 / 30

11)

Tập hợp \(A = \left\{ {x \in \mathbb{R}|9 < x \le 12} \right\}\)là “đoạn”, “khoảng” hay “nửa khoảng” nào sau đây ?

12 / 30

12) Tập nghiệm \(S\) của phương trình \(\left| {3x - 2} \right| = \left| {x + 6} \right|\) là

13 / 30

13) Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề ?

(I) Mọi động vật đều di chuyển.

(II) Bạn có yêu thương cha mẹ, thầy cô, bạn bè không?

(III) Tổng ba góc trong một tam giác bằng \(180^\circ \).

(IV) Tích của hai số lẻ là một số lẻ.

14 / 30

14) Cho bốn điểm \(A,\,B,\,C,\,D\) phân biệt. Khi đó, \(\overrightarrow {AC} - \overrightarrow {AD} + \overrightarrow {CB} \) bằng véctơ nào sau đây ?

15 / 30

15) Tìm tất cả các giá trị của \(m\) để hàm số \(y = \left( {3m + 2} \right)x - 2020\) nghịch biến trên \(\mathbb{R}.\)

16 / 30

16) Trong mặt phẳng Oxy, cho hình bình hành \(ABCD\), biết \(A( - 2;1),{\rm{ }}B( - 4; - 1),{\rm{ }}C( - 1; - 3)\). Toạ độ điểm \(D\) là

17 / 30

17) Cho hình bình hành \(ABCD\) có tâm \(I\) (hình vẽ bên dưới). Khẳng định nào sau đây là sai ?

18 / 30

18)

Cho tập hợp \(M = \left\{ {x \in \mathbb{N}|\,\,0 < {x^2} \le 9} \right\}\). Tập hợp \(M\) được viết dưới dạng liệt kê là

19 / 30

19) Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) và có góc \(\widehat B = 30^\circ .\) Tính góc giữa hai véctơ \(\overrightarrow {CA} \) và \(\overrightarrow {CB} \).

20 / 30

20) Cho hàm số \(y = a{x^2} + bx + c\) có đồ thị là parabol như hình bên. Khẳng định nào sau đây sai ?

21 / 30

21) Cho đoạn thẳng \(AB\), gọi \(M\) là trung điểm của \(AB\) và \(I\) là trung điểm của \(AM\) (hình vẽ bên dưới). Khẳng định nào sau đây là sai ?

22 / 30

22) Xác định hàm số \(y = ax + b\), biết đồ thị của nó đi qua hai điểm \(A\left( {0;27} \right)\) và \(B\left( { - 3;0} \right)\).

23 / 30

23) Ba máy trong một giờ sản xuất được 95 sản phẩm. Số sản phẩm máy III làm trong 2 giờ nhiều hơn số sản phẩm máy I và máy II làm trong một giờ là 10 sản phẩm. Số sản phẩm máy I làm trong 8 giờ đúng bằng số sản phẩm máy II làm trong 7 giờ. Hỏi số sản phẩm máy I, II, III làm được trong một giờ lần lượt là bao nhiêu?

24 / 30

24) Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình \(\sqrt {5x + 10}  + x - 8 = 0\) là

25 / 30

25) Tổng giá trị tung độ các giao điểm của đồ thị hàm số \(y = {x^2} + 2x - 3\) và đường thẳng \(\left( d \right):\,\,y = 2x + 1\) là:

26 / 30

26) Phương trình \({x^2} + 2\left( {m + 1} \right)x + 9m - 5 = 0\) có hai nghiệm âm phân biệt khi

27 / 30

27) Trong khi khai quật một ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ học đã tìm được một chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ, các nhà khảo cổ muốn khôi phục lại hình dạng chiếc đĩa này. Để xác định bán kính của chiếc đĩa, các nhà khảo cổ lấy 3 điểm trên chiếc đĩa và tiến hành đo đạc thu được kết quả như hình vẽ (\(AB = 4,3\)cm;\(BC = 3,7\)cm; \(CA = 7,5\) cm). Bán kính của chiếc đĩa này bằng (kết quả làm tròn tới hai chữ số sau dấu phẩy).

28 / 30

28) Cho \(\Delta ABC\) có \(AB = 5\);\(\widehat {\rm{A}} = 40^\circ \);\(\widehat {\rm{B}} = 60^\circ \). Độ dài \(BC\) gần nhất với kết quả nào?

29 / 30

29) Trong mặt phẳng \(Oxy\), cho tam giác \(ABC\) với \(A\left( {3;1} \right),\,B\left( {2;3} \right),\,\,C\left( { - 1; - 1} \right)\). Gọi \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) là điểm thỏa mãn biểu thức \(T = M{A^2} + M{B^2} + M{C^2}\) đạt giá trị nhỏ nhất. khi đó giá trị \({x_0} + {y_0}\) bằng bao nhiêu ?

30 / 30

30) Cho ba số thực dương \(a, b, c\) thỏa mãn \(a+b+c=1\). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P = \dfrac{1}{a} + \dfrac{4}{b} + \dfrac{9}{c}\)?

Your score is

The average score is 78%

0%

Chúc các bạn thành công

Share

Written by:

le chanduc

93 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.