Toàn cảnh đề thi Bộ giáo dục 2017 đến 2021

Toàn cảnh đề thi Bộ giáo dục 2017 đến 2021

Dành cho các bạn 12 ôn thi. Tổng hợp các câu hỏi trong đề thi tốt nghiệp THPTQG, thi THPT của Bộ Giáo Dục theo từng chủ đề.

Tất cả các câu trắc nghiệm đều có lời giải chi tiết, được tổng hợp bởi thầy Hoàng Việt khá là công phu gần 900 trang.

Có mục lục rõ ràng, muốn xem chủ đề nào chỉ cần bấm vào chủ đề đó

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/17c5Ltylp_4F8OJ1efUisbBdx1vs2YoK7/preview?usp=drive_web” viewer=”drive”]

Các bạn cũng có thể bấm vào nút sau để tải về

Share

Written by:

le chanduc

93 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.