Bài giảng Toán 10 bài 1 Mệnh đề

Bài giảng Toán 10 bài 1 Mệnh đề

1. Bài giảng

Mời các em xem bài giảng tại đây

2. Bài tập kiểm tra kiến thức

0%
20

Có 9 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

ĐS Bài 1 MỆNH ĐỀ

Chào em, sau khi xem xong bài giảng, hãy thử test kiến thức mình nha

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha. Nếu điền thêm email thì bạn sẽ nhận chứng chỉ về email khi vượt qua được 90% thử thách (vui vui 🙂 )

1 / 9

1) Trong các câu sau đây, có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề?

(I): "3 là số chẵn"

(II): "\(3x+1=2\)"

(III): "Các em hãy cố gắng làm bài cho tốt"

(IV): "\(1<3 \Rightarrow 4<2\)"

2 / 9

2) Phát biểu nào sau đây là mệnh đề

3 / 9

3) Tìm mệnh đề đúng?

4 / 9

4) Các ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “\(\sqrt 2 \) không phải là số hữu tỷ”

5 / 9

5) Mệnh đề phủ định của mệnh đề “\(\forall \,x \in \mathbb{R}:\,\,{x^2} + 2x + 3 > 0\)” là

6 / 9

6) Mệnh đề phủ định của mệnh đề \( \exists x \in \mathbb{R}, x^{2}+2 x+3=0 \) là

7 / 9

7) Cho mệnh đề “Phương trình \[{x^2} - 4x + 4 = 0\] có nghiệm”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là:

8 / 9

8) Viết mệnh đề sau bằng cách sử dụng kí hiệu \(\forall \) hoặc \(\exists \) : “Có ít nhất một hữu tỉ mà bình phương của nó bằng 3”.

9 / 9

9) Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:

Your score is

The average score is 82%

0%

Bấm vào đăng kí dưới đây để nhận thông báo ngay khi có bài giảng mới nha

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÍ

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.