Trắc nghiệm mệnh đề Toán 10

Trắc nghiệm mệnh đề Toán 10

Có 25 câu trắc nghiệm về mệnh đề Toán lớp 10, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên 10 câu, mời các bạn hãy trải nghiệm nha

0%
108

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

10 câu trắc nghiệm mệnh đề

Ngân hàng có 25 câu trắc nghiệm, mỗi lần vào làm bài bạn sẽ được chọn ngẫu nhiên 10 câu

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha. Nếu điền thêm email thì bạn sẽ nhận kết quả về email

1 / 10

1) Hãy chọn mệnh đề sai:

2 / 10

2) Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

3 / 10

3) Tìm mệnh đề đúng:

4 / 10

4) Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng:

5 / 10

5) Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

6 / 10

6) Mệnh đề nào sau đây sai?

7 / 10

7) Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề phủ định đúng:

8 / 10

8) Hãy chọn mệnh đề sai:

9 / 10

9) Cho mệnh đề \(A\exists n\in \mathbb{N}:3n+1\) là số lẻ”, mệnh đề phủ định của mệnh đề \(A\) và tính đúng, sai của mệnh đề phủ định là:

10 / 10

10) Phát biểu nào sau đây là đúng?

Your score is

The average score is 59%

0%

Chúc các bạn thành công.

Share

Written by:

le chanduc

61 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.