Giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán

Giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán

Chúng ta sẽ giải một vài câu khó ở đây nhé.

Câu 46 mã đề 124

Câu 47 mã đề 124 nha

Câu 48 mã đề 124

Câu 49 mã đề 124 nè, lời giải có thể dài dòng, khác với các nơi khác, nhưng giải thích cặn kẽ cho các bạn dễ hiểu nha

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.