Thảo luận nội dung Giữa HKI Toán 10

Thảo luận nội dung Giữa HKI Toán 10

Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi mang tới cho các bạn một số nội dung thú vị để ôn tập Giữa HKI Toán 10, đó là các vấn đề, bài tập thảo luận của các bạn Học sinh, xen lẫn chỗ nào khó chưa rõ thì GV hướng dẫn, xử lý tại chỗ luôn.

Các video này là nguyên gốc, không cắt ghép gì cả nên các bạn xem chịu khó chút nha

1. Hàm số bậc hai và ứng dụng

2. Vectơ

Video trình bày và thảo luận tại đây bạn nhé

3. Hàm số bậc nhất và ứng dụng

4. Hàm số và ứng dụng

Share

Written by:

le chanduc

93 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.